RÅ 1999 not 10

Regeringens beslut att avslå framställning om skadestånd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 10. Ansökan av Krister A. om rättsprövning. -Regeringen (Justitiedepartementet, 1997-11-27) avslog en framställning av Krister A. om skadestånd av staten med 40 miljoner kr för kränkning och ekonomisk skada på grund av förlust av bl.a. immateriella rättigheter. - Krister A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1999-01-25, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Det klandrade avgörandet utgör inte beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild och kan därför inte göras till föremål för rättsprövning. Krister A:s talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1998-12-16, Kovacs)

*REGI

*INST