RÅ 1999 not 114

Skrivelse från Regeringskansliet innefattade inte något avgörande som kunde bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 114. Ansökan av Skandinavisk Metallförmedling Aktiebolag om rättsprövning av skrivelse från Regeringskansliet. - Bolaget ansökte om rättsprövning av ett beslut som enligt ansökningen skulle vara intaget i en den 1 april 1998 daterad skrivelse från Regeringskansliet med rubriken "Angående anmälan till Europakommissionen" (Fi 97/3345). Skrivelsen var undertecknad av statsrådet Thomas Östros och adresserad till Sven Klang, som var ensam styrelseledamot och firmatecknare i bolaget. Den behandlade en av Sven Klang gjord framställning om förlikning med staten i fråga om ett klagomål mot Sverige hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och utmynnade i ett besked av innebörd att det för närvarande saknades förutsättningar för Thomas Östros att i regeringen ta upp ärendet för regeringens ställningstagande i sak. Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja regeringens beslut i nämnda skrivelse och därvid återförvisa de materiella frågorna om återbetalning av lagstridig betalningssäkring m.m. till förnyad handläggning, prövning och beslut i sak av regeringen. -Regeringsrätten (1999-05-20, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att domstol under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. - Skrivelsen från Regeringskansliet innefattar inte något sådant avgörande i förvaltningsärende som kan bli föremål för rättsprövning. Bolagets ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-05-05, Johansson)

*REGI

*INST