RÅ 1999 not 118

Fråga om uttagsbeskattning vid omstruktureringar på grund av organisatoriska förändringar (förhandsbesked)

Not 118. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde Björkvik Trading AB följande. Aktierna i bolaget ägs av tre norska bolag till 40 procent, 30 procent och 30 procent. Ägare av aktierna i de norska bolagen är tre i Norge bosatta syskon, tillika norska medborgare. Varje syskon äger 100 procent av aktierna i resp. bolag. - Den nyss beskrivna ägarstrukturen är historiskt betingad och tillkom under en tid då de fysiska personerna var underåriga. Sedan en tid tillbaka har uttalats önskemål om att dela upp det svenska bolaget på så sätt att de norska ägarbolagen tillförs tillgångarna i bolaget i förhållande till sina ägarandelar. Skälet härför är att de fysiska personerna på ett mer direkt sätt vill kunna påverka förvaltningen av "sina" tillgångar. - För att genomföra den tilltänkta uppdelningen har de norska bolagen för avsikt att bilda var sitt helägt svenskt dotterbolag. Till de nybildade bolagen skall bolagets tillgångar överföras till skattemässiga restvärden, som är lägre än marknadsvärdena, i proportion till de norska bolagens ägarandelar. Om de tilltänkta transaktionerna skall komma till stånd önskar sökandebolagen svar på följande fråga. Kommer de ovan beskrivna transaktionerna att föranleda någon beskattning hos sökandebolaget? Skatterättsnämnden äger vid besvarandet av denna fråga utgå ifrån följande förutsättningar. Bolagets tillgångar utgör anläggningstillgångar och kommer att ha samma karaktär efter överföringen till de nybildade bolagen. Varje tillgång i bolaget kommer att delas i proportion till de norska bolagens ägarandelar i nyssnämnda bolag. För det fall detta i undantagsfall inte är praktiskt genomförbart beträffande viss tillgång, synes ingen annan möjlighet stå till buds än reglering med tillgängliga kassamedel. Överföringen av bolagets tillgångar skall ske på så sätt att inget av de nybildade bolagen kommer att gynnas på de andra bolagens bekostnad. Några benefika inslag kommer således inte att finnas. -Skatterättsnämnden (1998-08-26, Ersson, Johansson, Silfverberg, Svensson): Uttagsbeskattning skall ej ske. - Motivering. Av RÅ 1992 ref. 56 framgår att omstruktureringar som har sin grund i organisatoriska förändringar under vissa förutsättningar kan genomföras utan några särskilda beskattningskonsekvenser. Den aktuella omstruktureringen får anses uppfylla dessa förutsättningar. - Ledamöterna Wingren och Armholt var skiljaktiga och anförde: Bolaget bedriver värdepappersförvaltning utan anställd personal. Bolaget har en styrelse, inklusive verkställande direktör, på fyra personer. Tillgångarna består huvudsakligen av svenska och utländska börsnoterade aktier, andelar i svenska och utländska aktiefonder samt andelar i svenska obligationsfonder, sammantaget med ett marknadsvärde enligt balansräkningen för 1996 på ca 47 mkr. Som skäl för en uppdelning av tillgångarna på tre nya aktiebolag uppges att de tre fysiska personerna, som genom var sitt aktiebolag äger aktierna i sökandebolaget och också indirekt kommer att äga var sitt av de nya bolagen, "på ett mer direkt sätt vill kunna påverka förvaltningen av 'sina' tillgångar." - Vi gör följande bedömning. - Det framstår inte som sannolikt - och har inte ens påståtts av bolaget - att en uppdelning av tillgångarna enligt ansökningen är ägnad att i något hänseende förbättra förutsättningarna för den aktuella verksamheten, jfr RÅ 1992 ref. 56. Mot bakgrund av det anförda anser vi att särskilda skäl mot att underlåta uttagsbeskattning inte föreligger. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att bolaget skulle uttagsbeskattas enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. Riksskatteverket anförde att så långt gående slutsatser inte kunde dras av rättsfallet RÅ 1992 ref. 56 att uttagsbeskattning kunde underlåtas i förevarande fall. - Bolaget bestred bifall till överklagandet och anförde följande. Varken av lagtext eller förarbeten framgår att en organisationsförändring som betingas av en ägarförändring inte skulle accepteras som ett tillräckligt skäl för att medge befrielse från uttagsbeskattning. Det faktum att bolaget bedriver näringsverksamhet genom kapitalförvaltning torde inte utgöra något skäl för att ägarförändringar inte skulle vara organisationsmässigt betingade. I förevarande fall vill delägarna dela upp bolaget i lika stora delar för att mer direkt kunna förvalta "sina värdepapper". För att uppnå önskat resultat vid handel med och förvaltning av värdepapper är det av yttersta vikt att ha en fast strategi för sitt agerande. Denna strategi bestäms i stor utsträckning av vilka preferenser den enskilde placeraren har. Vissa aktörer är beredda att ta stora risker för en hög avkastning medan andra prioriterar mer konservativa placeringar till en måttlig avkastning. Om ett kapitalförvaltande bolag kontrolleras av ett flertal ägare uppkommer helt naturligt olika meningar om driften på grund av respektive ägares preferenser. Mot bakgrund av att den nuvarande ägarstrukturen är historiskt betingad och tillkom under en tid då de fysiska personerna var underåriga får den planerade ägarförändringen anses vara motiverad av organisatoriska skäl. - Regeringsrätten (1999-05-25, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har bestämmelserna om överlåtelser till underpris i KL ändrats (punkterna 1-1 b av anvisningarna till 22 §) och nya bestämmelser tillkommit genom lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillämpas i fråga om överlåtelser som sker efter ikraftträdandet. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att avse överlåtelse på vilken äldre bestämmelser är tillämpliga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. Förhandsbeskedet gäller endast överlåtelse som ägt rum före den 1 januari 1999. (fd II 1999-04-22, Bolin)

*REGI

*INST