RÅ 1999 not 119

Godtagbara skäl att entlediga offentligt biträde i LVU-mål ansågs inte föreligga

Not 119. Överklagande av Gunvor H. ang. byte av offentligt biträde i LVU-mål. - Länsrätten i Värmlands län förordnade den 28 november 1997 advokaten Curt Carlström till offentligt biträde för Gunvor H. i mål angående upphörande av LVU-vård av hennes två söner. Genom dom den 6 juli 1998 biföll länsrätten Gunvor H:s talan. Socialnämnden överklagade länsrättens dom. I beslut i protokoll den 14 augusti 1998 entledigade kammarrätten advokaten Curt Carlström från uppdraget som offentligt biträde för Gunvor H. och förordnade i stället advokaten Kerstin Samuelsson. Kammarrätten biföll i dom den 20 oktober 1998 socialnämndens talan och fastställde nämndens beslut att vården enligt LVU för sönerna skulle bestå. I skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 11 november 1998 överklagade Gunvor H. kammarrättens dom och hemställde i samband därmed att få byta offentligt biträde. Som skäl för biträdesbytet anförde Gunvor H. att hon inte längre hade förtroende för Kerstin Samuelsson och att det förelåg djupgående motsättningar om på vilket sätt målet skulle handläggas. Hon hade därför vänt sig till en annan advokat, som var villig att företräda henne. Kerstin Samuelsson uppgav att hon inte hade något att erinra mot att entledigas som biträde. Enligt beslut i protokoll den 18 november 1998 avslog Regeringsrätten framställningen om biträdesbyte. - I skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 24 februari 1999 har Kerstin Samuelsson hemställt att bli entledigad från sitt uppdrag som offentligt biträde åt Gunvor H. eftersom Gunvor H. anmält henne till Sveriges advokatsamfund. Gunvor H. har i skrivelse som inkom den 11 mars 1999 uppgivit att hon kontaktat en annan advokat. -Regeringsrätten (beslut i protokoll 1999-05-28, Werner, Lavin, Nilsson): Regeringsrätten finner inte att det föreligger godtagbara skäl för att nu entlediga Kerstin Samuelsson som offentligt biträde åt Gunvor H. Regeringsrätten avslår därför Kerstin Samuelssons framställning. (fd II 1999-04-13, M. Larsson)

*REGI

*INST