RÅ 1999 not 12

Fråga om hundförares rätt till avdrag för kostnad för inköp av hund

Not 12. Överklagande av Billy G. ang. inkomsttaxering 1991. - Billy G. var anställd som hundförare hos Partena Security AB. I sin självdeklaration till ledning för 1991 års taxering yrkade han avdrag med 6 000 kr för kostnader för inköp av en hund. - Skattemyndigheten vägrade avdraget med hänvisning till att inköpet hade gjorts redan under år 1988. - Billy G. överklagade beslutet och vidhöll avdragsyrkandet. Han uppgav att hunden hade inköpts privat och hävdade att den behöll karaktären av privat tillgång till dess att tjänstehundskontrakt hade tecknats med arbetsgivaren. För sådant kontrakt fordrades godkännande av Rikspolisstyrelsen, vilket var anledningen till att inköpsåret inte sammanföll med kontraktsåret. -Länsrätten i Stockholm län (1993-06-17, ordf. Grivenfeldt) avslog överklagandet med följande motivering: Billy G. har inte, med tjänstekontrakt eller på annat sätt, visat att kostnad för hund varit nödvändig för fullgörande av tjänsten. Överklagandet skall därför avslås. - I överklagande vidhöll Billy G. sitt yrkande. Han gav in ett avtal, som innebar att han skulle hålla en av arbetsgivaren och Rikspolisstyrelsen godkänd hund i tjänsten och som gällde fr.o.m. den 1 maj 1992. Vidare gav han in ett intyg av den 25 augusti 1994 från arbetsgivaren, av vilket det framgick att han som hundförare sedan år 1987 tillhandahöll hund som brukades i tjänsten. - Kammarrätten i Stockholm (1995-01-23, Bergh, Grimby, Holme): Kammarrätten finner att Billy G. inte har förebragt tillräckligt stöd för att han under beskattningsåret 1990 haft kostnader för inköp av hund nödvändiga för fullgörande av hans tjänst under nämnda år. Överklagandet kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Billy G. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1999-02-04, Werner, Lindstam, Billum, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Billy G. inte har förebragt utredning som visar att han vid 1991 års taxering är berättigad till avdrag på grund av anskaffning av hund. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. - (Regeringsrådet Hulgaard ville utveckla domskälen enligt följande: Billy G. har yrkat avdrag vid 1991 års taxering för inköp av hund år 1988 för senare användning i tjänsten. För inkomst av tjänst gäller den s.k. kontantprincipen som innebär att tidpunkten för den faktiska betalningen av en utgift är avgörande för vilket år som är rätt avdragsår. Detta gäller emellertid inte undantagslöst. I praxis har exempelvis avdrag för utgifter för anskaffning av tillgångar som använts i tjänsten i vissa fall medgetts i form av årliga värdeminsknings- eller förslitningsavdrag. Vidare har innehållet i de materiella avdragsreglerna kunnat föranleda att ett avdrag, som enligt kontantprincipen skulle vara att hänföra till ett visst år, i stället hänförs till ett annat år. Det kan ibland vara svårt att vid taxeringen för det år då betalning ägt rum av en utgift som avser den skattskyldiges verksamhet under ett senare år göra en bedömning om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda (se RÅ 1988 ref. 17). Vid förvärv av en hund som skall användas i tjänsten först senare beskattningsår kan det mot bakgrund härav finnas anledning att medge avdrag för förvärvet först ett senare år då förutsättningarna för avdrag klarlagts. - Regeringsrätten finner emellertid att Billy G. inte har förebragt utredning som visar att han vid 1991 års taxering är berättigad till avdrag på grund av anskaffning av hund.) (fd II 1999-01-12, Hammarberg)

*REGI

*INST