RÅ 1999 not 126

Fastighetsförsäljning skulle behandlas enligt reglerna för näringsverksamhet (förhandsbesked)

Not 126. Överklagande av Sten N. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Sten N. begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om en planerad försäljning av fastigheterna Kristinehall 1 och Kristinehall 7 skulle beskattas enligt reglerna för inkomstslaget näringsverksamhet. -Skatterättsnämnden (1999-01-28, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. - Av handlingarna framgår bl.a. följande. Sten N. är byggnadsingenjör. Han arbetade t.o.m. 1974 som arbetsledare i byggnadsföretag varav under åren 1971-1974 i sin brors byggnadsföretag. Under 1975 förvärvade han tillsammans med brodern fastigheten Kristinehall nr 7. Under åren 1976-1977 byggdes fastigheten om under Sten N:s ledning för ca 4 mkr, varvid broderns byggnadsfirma utförde byggnadsarbeten på fastigheten för ca 400 000 kr. Under 1978 förvärvade Sten N. tillsammans med sin bror fastigheten Kristinehall nr 1. Under åren 1978-1980 byggdes denna fastighet om för ca 6,3 mkr. Även denna ombyggnad skedde under Sten N:s ledning. Under 1979 ombildades broderns byggnadsrörelse till ett aktiebolag, SBI-Byggen AB. I samband med ombildningen förvärvade Sten N. 33 procent av aktierna i bolaget. Sten N. var styrelseledamot i bolaget men engagerade sig inte aktivt i bolagets löpande verksamhet. Under den tid som Sten N. var aktieägare i bolaget utförde bolaget arbeten på fastigheten Kristinehall nr 1 för 321 594 kr. Under åren 1989-1991 förvärvade Sten N. sin brors andelar i de båda fastigheterna. Sten N. avser nu att avyttra fastigheterna och vill ha besked om avyttringarna skall beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet. - Nämnden gör följande bedömning. - Sten N:s verksamhet i samband med ombyggnaden av fastigheterna får anses utgöra byggnadsrörelse först tillsammans med brodern och därefter genom SBI-Byggen AB. Fastighetsandelarna blev därmed omsättningstillgångar i byggnadsrörelse för Sten N. De sedermera förvärvade hälftenandelarna i fastigheterna utgör därmed också omsättningstillgångar för honom. - Sten N. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att en avyttring av fastigheterna Kristinehall nr 7 och Kristinehall nr 1 inte skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. - Regeringsrätten (1999-06-08, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 1999-05-18, Dahlin)

*REGI

*INST