RÅ 1999 not 130

Ärende i vilket länsstyrelse besvarat vissa frågor från en enskild person avsåg inte förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)

Not 130. Ansökan av Ingvar A. om rättsprövning. - I en skrivelse den 4 februari 1998 besvarade Länsstyrelsen i Västra Götalands län frågor som Ingvar A. hade ställt angående deponering av överskottsmassor på viss plats samt gav honom information om reglerna för samråd enligt 20 § naturvårdslagen (1964:822). - Ingvar A. begärde omprövning av länsstyrelsens ställningstaganden. -Regeringen (Miljödepartementet, 1998-08-13) fann att länsstyrelsen inte hade fattat något beslut som kunde överklagas och avvisade Ingvar A:s överklagande. - Ingvar A. begärde rättsprövning. - Regeringsrätten (1999-06-10, Werner, Rundqvist, Lavin, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva om regeringens avgörande i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - I det förvaltningsärende varom är fråga har länsstyrelsen besvarat vissa frågor från Ingvar A. om deponering av överskottsmassor på en viss plats och har därvid också lämnat vissa upplysningar om regelsystemet. Ärendet är till följd härav inte av sådan karaktär att det rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Rättsprövning kan därför inte ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-05-18, Bergquist)

*REGI

*INST