RÅ 1999 not 135

Sedan en rättidig ansökan om rättsprövning återkallats avvisades en ny ansökan som kom in för sent

Not 135. Ansökan av Dagmar J. om rättsprövning av ett beslut ang. områdesbestämmelser. - Dagmar J. ansökte om rättsprövning av ett av regeringen (Miljödepartementet, 1995-03-09) meddelat beslut ang. områdesbestämmelser. Sedan hon återkallat sin ansökan, avskrev Regeringsrätten målet enligt beslut i protokoll den 30 september 1996. - I det nu aktuella ärendet ansökte Dagmar J. på nytt om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (1999-06-14, Rundqvist, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår, såvitt nu är av intresse, att en ansökan om rättsprövning av ett regeringsbeslut skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. - Regeringen meddelade det klandrade beslutet den 9 mars 1995. Det innebär att en ansökan om rättsprövning skulle ha kommit in till Regeringsrätten senast den 9 juni samma år. Eftersom Dagmar J:s förnyade ansökan om rättsprövning kom in först den 18 september 1997, dvs. efter utgången av den tid som anges i nämnda lagrum, skall hennes ansökan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-06-08, Eke)

*REGI

*INST