RÅ 1999 not 172

Regeringens beslut att avslå yrkande om återförvisning av mål prövades inte

Not 172. Ansökan av Holmen Paper Aktiebolag om rättsprövning av beslut i fråga om tillstånd till verksamheten vid Hallsta pappersbruk. - Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut den 9 november 1994, nr 139/94, bolaget tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att vid Hallsta Pappersbruk i Norrtälje kommun dels bedriva verksamhet vid en högsta årlig produktion av 665 000 ton papper och en härmed integrerad produktion av sammanlagt 675 000 ton slipmassa, termomekanisk massa och returpappersmassa, varav högst 150 000 ton returpappersmassa och högst 380 000 ton peroxidblekt och/eller hydrosulfitblekt massa samt dels vidta kompletteringar och förändringar av produktionsanläggningar m.m. som behövs för den ökade och ändrade produktionen. För tillståndet föreskrevs ett flertal villkor. - I samma beslut uppsköt Koncessionsnämnden enligt 21 § miljöskyddslagen avgörandet av frågan om vilka villkor som skall gälla för dels utsläpp av svavel från avfallspannan, samt dels utsläpp av kväveoxider (NO och NO2 omräknat till NO2), lustgas och ammoniak från HP 2, HP 3 och avfallspannan. Bolaget ålades, såvitt gäller svavelutsläppet, att utreda förutsättningarna från processteknisk, miljömässig och ekonomisk synpunkt att begränsa dessa genom absorption i bädden eller rening av rökgaserna. I fråga om kväveoxider m.m. skulle utredningen syfta till största möjliga reduktion av NOx och samtidigt begränsning av bildningen av lustgas och ammoniak genom förbättrat handhavande och lämplig styrning av befintliga doseringsutrustningar, lufttillförsel m.m. Resultatet av utredningarna jämte förslag till kompletterande skyddsåtgärder i förekommande fall och förslag till villkor skulle redovisas till Koncessionsnämnden senast den 1 juli 1996. - Bolaget ingav prövotidsredovisning till Koncessionsnämnden i september 1996. Ärendet remitterades till olika myndigheter. - I beslut den 13 juni 1997 förordnade Koncessionsnämnden att vissa angivna villkor skulle gälla för tillståndet, utöver de villkor som meddelades i beslutet från den 9 november 1994. - Koncessionsnämnden uppsköt på nytt enligt 21 § miljöskyddslagen avgörandet av vilka villkor som skall gälla för utsläpp av ammoniak och lustgas. Bolaget ålades att utreda orsaken till de höga halterna av lustgas från avfallspannan och ammoniak från bark- och oljepannan. Utredningen skulle bedrivas med målsättningen att utsläppen inte skall överstiga 10 ppm. Resultatet av utredningsarbetet med förslag till skyddsåtgärder och villkor skulle redovisas till tillsynsmyndigheten senast den 1 november 1997. - Koncessionsnämnden förordnade att beslutet skulle gälla omedelbart. - I sina överväganden i beslutet anförde Koncessionsnämnden bl.a. att bolaget bör installera låg- NOx-brännare eller genomföra åtgärder med motsvarande reningseffekt - så att de utsläppsgränser som anges i villkorspunkterna 14 och 15 kan innehållas. - Bolaget överklagade Koncessionsnämndens beslut av den 13 juni 1997. Därvid anförde bolaget bl.a. att ärendet av formella skäl skulle återförvisas till Koncessionsnämnden. Koncessionsnämnden hade enligt bolagets uppfattning i sitt beslut förutsatt att vissa åtgärder skulle vidtas vilka inte kunnat föreskrivas med hänsyn till vilka frågor som skjutits upp genom Koncessionsnämndens beslut den 9 november 1994. - Bolaget yrkade av processekonomiska skäl att regeringen skulle särskilt pröva frågan om återförvisning. - Regeringen (Miljödepartementet, 1998-01-22)avslog yrkandet om att ärendet skulle återförvisas till Koncessionsnämnden. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut i återförvisningsfrågan och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och visa ärendet åter till regeringen för förnyad handläggning. Till stöd för sin talan åberopade bolaget i huvudsak följande. Koncessionsnämnden har i det överklagade beslutet gått utanför de ramar som nämndens beslut 139/94 innehåller genom de däri angivna förutsättningarna för prövotidsförfarandet. Nämndens och regeringens beslut strider mot den rättsregel som innebär att de inte kunnat besluta om annat eller mer än vad prövotidsförfarandet i nämndens beslut nr 139/94 medger. Det är uteslutet att i nämndens skrivningar tolka in en möjlighet för nämnden att i senare beslut föreskriva villkor som förutsätter att kompletterande skyddsåtgärder vidtas avseende utsläpp av kväveoxider. - Regeringsrätten (1999-07-05, Werner, Billum, Eliason, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I sitt överklagande till regeringen yrkade bolaget ändring av vissa av de villkor för tillståndet som Koncessionsnämnden angett. Bolaget yrkade också att ärendet av formella skäl borde återförvisas till nämnden för ny handläggning. Med hänvisning till processekonomiska skäl begärde bolaget att regeringen skulle pröva frågan om återförvisning särskilt. Regeringen har i det klandrade beslutet endast avslagit yrkandet om återförvisning. Något slutligt beslut i anledning av överklagandet har ännu inte meddelats. Ärendet har således inte avgjorts och rättsprövning kan därför inte ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 1999-06-16, Perttu)

*REGI

*INST