RÅ 1999 not 208

Fråga om uttagsbeskattning av ideell förening som hyrt ut en fritidsstuga till en medlem för hyra understigande marknadshyra / Fråga om förmånsbeskattning av en medlem i ideell förening när medlemmen av föreningen hyrt en fritidsstuga för hyra understigande marknadshyra / Fråga om uttagsbeskattning av ideell förening och förmånsbeskattning av medlem i föreningen, när föreningen hyrt ut en fritidsstuga till medlemmen för hyra understigande marknadshyra

Not 208. Överklagande av dels Riksskatteverket (RSV), dels Metall Avd. 41 Föreningen För Rekreation (föreningen) av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Föreningen och Roger B., som var medlem i föreningen, begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om föreningen skulle uttagsbeskattas (fråga 1) och Roger B. förmånsbeskattas (fråga 2). om föreningen hyrde ut en fritidsstuga till Roger B. för hyra understigande marknadshyra. -Skatterättsnämnden ( 1998-03-13, Ersson, Nordling, Wingren, Armholt, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz): Förhandsbesked. - Fråga 1. - Föreningen skall uttagsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och den hyra som tas ut av medlemmarna vid uthyrning av stugorna på Knarrholmen. - Fråga 2. - Roger B. skall inte förmånsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och erlagd hyra vid förhyrning av en av föreningens stugor. - Motivering. - Föreningen äger ön Knarrholmen i Göteborgs skärgård och på ön uppförda stugor. År 1940 skänktes ön av Generalkonsul Axel Ax:son Johnsson till Götaverkens Arbetares Förening För Rekreation u.p.a. Berättigade till medlemskap var ursprungligen samtliga hos Svenska Varvs dotterbolag i Göteborg anställda arbetare inom Götaverkens verkstadsklubbs organisationsområde. Antalet personer berättigade till medlemsskap nedgick väsentligen under 80-talet som en följd av varvskrisen. Genom stadgeändring ändrades kretsen av personer som var berättigade till medlemskap till att omfatta samtliga medlemmar i Svenska Metallindustriarbetareförbundet Avd 41 (Avd 41). Inga inträdes- eller årsavgifter erläggs till föreningen. Berättigade enligt föreningens ändamålsbestämmelser är nu, förutom föreningens medlemmar, hos Celsius Industrier AB:s (f.d. Svenska Varvs) dotterbolag i Göteborg anställda arbetare inom Götaverkens Verkstadsklubbs organisationsområde och även vissa personer som slutat sin anställning vid sådant bolag. - I samband med stadgeändringen antog föreningen den nuvarande firman. Föreningens ändamål är att bereda medlemmarna i Avd 41 möjlighet till rekreation, sport, bildning etc. Föreningen fullföljer sitt ändamål genom uthyrning av stugorna på Knarrholmen. 1991 bekostade Celsius Industrier AB en kommunal anslutning av huvudavloppsledning till Knarrholmen till en kostnad av ca 3 milj. kr. Stugorna på ön är för närvarande i dåligt skick vilket medfört lågt intresse att nyttja dessa. För att göra stugorna attraktivare överväger föreningen att investera l0-12 milj. kr i stugbyn. Medel till investeringen skall tillhandahållas av Avd 41. Föreningen avser att endast höja hyran så mycket att driftkostnaderna täcks. Den hyra som kommer att tas ut efter investeringen kan därför antas komma att understiga marknadsmässig hyra. Den hyra som för närvarande utgår betraktas på grund av den låga standarden som marknadsmässig. - Föreningen önskar besked om den skall uttagsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och den hyra som tas ut av medlemmarna vid uthyrning av stugorna på Knarrholmen (fråga 1). Roger B. som är anställd hos Götaverken Cityvarvet AB, ett dotterbolag till Celsius Industrier AB, är medlem såväl i föreningen som i Avd 41 och är därutöver även klubbordförande för Götaverken Cityvarvet AB:s anställda metallarbetare. Denna fackklubb är direkt underställd Avd 41. Fråga har därför uppkommit huruvida Roger B. vid förhyrning av en av föreningens stugor skall förmånsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och erlagd hyra (fråga 2). - Nämnden gör följande bedömning. - Fråga 1. Föreningens ändamål är att bereda medlemmarna bl.a. rekreation. I praktiken fullgör föreningen sitt ändamål genom stuguthyrning till medlemmarna. Föreningen ämnar nu möjliggöra för de berättigade att hyra stugorna till reducerade priser. Denna förmån kan inte anses utgöra ett direkt led i ett ideellt arbete såsom t.ex. när en handikappförening till reducerade priser tillhandahåller sina medlemmar handikapphjälpmedel. Inte heller utgör denna verksamhet en obetydlig del jämfört med någon av föreningen i övrigt bedriven ideell verksamhet. Föreningen kan därför inte anses uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodose allmännyttiga ändamal. Föreningen är således skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet. Uthyrningsverksamhet bedriven på sätt som angivits utgör givetvis näringsverksamhet även när denna innefattar egna näringsfastigheter. Uthyrning av de aktuella stugorna till reducerade priser till medlemmarna utgör därför uttag ur en förvärvskälla. Några sådana särskilda skäl som möjliggör underlåten uttagsbeskattning föreligger inte. Uttagsbeskattning skall därför ske. - Fråga 2. Berättigade enligt föreningens ändamålsbestämmelser är, förutom föreningens medlemmar, hos Celsius Industrier AB:s dotterbolag i Göteborg anställda arbetare och vissa personer som slutat sådan anställning. Berättigade till medlemskap i föreningen är samtliga medlemmar i Avd 41. Vid bedömandet av om Roger B. skall förmånsbeskattas måste beaktas att Roger B. genom sin anställning är berättigad att erhålla de förmåner som föreningen tillhandahåller. Emellertid är Roger B. också genom sitt medlemskap i Avd 41 berättigad härtill. Härvid förutsätts att fördelningen av stugorna inte sker med beaktande av att Roger B. är fackklubbordförande utan att alla medlemmar i Avd 41 som väljer att bli medlemmar i föreningen har samma rätt i detta avseende. Förmånerna i Roger B:s fall utgår således redan på grund av Roger B:s medlemskap i Avd 1 och inte på grund av hans anställning. Erhållen förmån utgör därför inte intäkt av tjänst. - Nämnden angav vidare att beslutet avsåg taxeringsåren 1998-2000. - RSV överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked så att fråga 2 besvarades på så sätt att Roger B. skulle förmånsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och erlagd hyra vid förhyrning av en stuga tillhörig föreningen. - Även föreningen överklagade med yrkande att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet så att fråga 1 besvarades på så sätt att föreningen inte skulle uttagsbeskattas för skillnaden mellan beräknad marknadshyra och den hyra som togs ut av medlemmarna vid uthyrning av stugorna på Knarrholmen. - Regeringsrätten (1999-10-05, Björne, Swartling, Holstad, Sandström, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som förutsättning för förhandsbeskedet får anses gälla att föreningen är en ideell förening som i egenskap av ägare till de nu aktuella fritidsstugorna kan disponera dem för uthyrningsändamål i enlighet med sina nu gällande föreningsstadgar. Med denna utgångspunkt finner Regeringsrätten i likhet med Skatterättsnämnden att föreningen skall uttagsbeskattas (fråga 1) och att Roger B. inte skall förmånsbeskattas (fråga 2). - Den ändring av bestämmelserna om uttag av tjänst som har genomförts sedan nämnden meddelade sitt förhandsbesked (se SFS 1998:1604) ger inte anledning att begränsa den av nämnden bestämda giltigheten av förhandsbeskedet. (fd I 1999-08-24, Johansson)

*REGI

*INST