RÅ 1999 not 211

Uttagsbeskattning hos ideell förening (branschorganisation) och utdelningsbeskattning hos föreningens medlemmar när föreningens tillgångar säljs till medlemmarna för pris understigande marknadsvärdet (förhandsbesked)

Not 211. Överklagande av X och Y av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan omförhandsbesked uppgav de ideella föreningarna X och Y bl.a. följande. X var paraplyorganisation för arbetsgivar- och branschorganisationer inom en viss bransch. Y var arbetsgivarorganisation och som sådan medlem i X. Efter en planerad större omorganisation inom branschen skulle X inte längre fylla någon funktion. Avsikten var att X skulle likvideras och att dess tillgångar - aktier i ett servicebolag och några fastigheter - skulle antingen utskiftas till medlemmarna eller säljas till dem för en köpeskilling motsvarande bokförda värden. - Sökandena önskade genom förhandsbesked få klarlagt bl.a. om X skulle uttagsbeskattas för skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärden och deras bokförda värden vid en försäljning till medlemmarna (fråga 5 i ansökningen) och om Y i egenskap av medlem skulle utdelningsbeskattas med anledning av försäljningen (fråga 6). -Skatterättsnämnden (1998-01-30, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. - Fråga 5. En avyttring av tillgångarna till medlemmarna till underpris föranleder uttagsbeskattning av X. - Fråga 6. Skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärden och vederlaget utgör utdelning för medlemmarna enligt 3 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. - Motivering. - Frågorna 5 och 6. Av förarbetena till bestämmelsen i 3 § 8 mom. första stycket SIL om utdelning från ideell förening (prop. 1976/77:135 s. 87) framgår att bestämmelsen skall tillämpas inte bara i upplösnings- eller avgångsfallen utan även i andra situationer såsom vid delupplösning. Detta följer också av det i bestämmelsen använda uttrycket "e.d.". De skattemässiga effekterna av en försäljning av tillgångarna till medlemmarna till underpris - som för X:s del närmast har karaktären av en delupplösning - bör bli desamma som om ett belopp motsvarande underpriset fördelats på medlemmarna genom utskiftning. Utdelningsbeskattning enligt 3 § 8 mom. första stycket SIL bör därför ske även i den ifrågavarande situationen. - Som framgår av det föregående föranleder avyttringen att medlemmarna skall beskattas för underpriset som för utdelning. Det till medlemmarna överförda nettovärdet bör vid sådant förhållande inte heller undantas från uttagsbeskattning. Avyttringen föranleder således uttagsbeskattning av X. - X och Y överklagade förhandsbeskedet såvitt avsåg svaren på frågorna 5 och 6 samt yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att särskilda skäl mot uttagsbeskattning förelåg och att någon utdelningsbeskattning inte skulle ske. De anförde bl.a. följande. Efter omorganisationen inom branschen skulle Y fortfarande handha arbetsgivarfrågor medan andra branschfrågor skulle läggas hos en nybildad förening. Båda skulle prestera sina tjänster genom att anlita personalen i det servicebolag som före omorganisationen ägdes av X. Den huvudsakliga tillgången värdemässigt i X var aktierna i servicebolaget. Övervärden i tillgångarna fanns huvudsakligen i aktierna med uppskattningsvis 60 milj. kr och i fastigheterna med uppskattningsvis drygt 1 milj. kr. Således innebar medlemmarnas utköp av tillgångarna i X till bokförda värden inte en partiell nedläggning av verksamheten eftersom denna skötts i servicebolaget. Tvärtom innebar medlemmarnas utköp av tillgångarna i högsta grad en fortsättning av verksamheten, men med ägandet av servicebolaget flyttat från indirekt ägande genom X till direkt ägande av varje enskild medlem i X. Till följd härav borde inte X:s medlemmar utdelningsbeskattas för eventuell skillnad mellan köpeskilling och marknadsvärde på tillgångarna. Vidare förelåg härigenom särskilda skäl mot uttagsbeskattning av X. - Regeringsrätten (1999-10-08, Werner, Swartling, Rundqvist, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning i de delar som överklagats. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har bestämmelserna om överlåtelser till underpris i kommunalskattelagen ändrats (punkterna 1-1 b av anvisningarna till 22 §) och nya bestämmelser tillkommit genom lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillämpas i fråga om överlåtelser som sker efter ikraftträdandet. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att avse överlåtelse på vilken äldre bestämmelser är tillämpliga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar som överklagats. Förhandsbeskedet gäller endast överlåtelse som ägt rum före den 1 januari 1999. - (fd II 1999-09-21, H. Lundgren)

*REGI

*INST