RÅ 1999 not 246

Bostadsrättsförening ansågs inte uppfylla kraven för att bli beskattad som s.k. äkta bostadsföretag (förhandsbesked)

Not 246. Överklagande av HSB Bostadsrättsföreningen Täppan av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Föreningen begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om föreningen efter förvärv av fastigheten Täppan 4 eller av aktierna i ett bolag som ägde fastigheten alltjämt skulle beskattas som s.k. äkta bostadsföretag. -Skatterättsnämnden (1998-10-13, Ersson, Wingren, Johansson, Tollerz, Svensson, Öqvist, Virin): Förhandsbesked. - Föreningen uppfyller inte kraven för s.k. schablonbeskattning enligt 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. - Motivering. - Föreningen ägde intill utgången av räkenskapsåret 1995-05-01--1996-04-30 hela den dåvarande fastigheten Täppan 1. På fastigheten fanns uppförd en byggnad som inrymde ca 130 bostadsrättslägenheter och ett antal kommersiella lokaler med dithörande lagerutrymmen samt garage. I syfte att säkerställa att även fortsättningsvis skattemässigt bli bedömd som ett s.k. äkta bostadsföretag lät Föreningen avstycka den del av fastigheten Täppan 1 med dithörande byggnadsdel som inte innehöll bostäder utan garageplatser och kommersiella lokaler. Den avstyckade delen bildade fastigheten Täppan 4. Täppan 4 överläts härefter till ett nybildat fastighetsbolag (Bolaget) i vilket medlemmarna erbjöds att förvärva aktier enligt sitt andelstal i Föreningen. Aktierna i Bolaget kan komma att återgå till Föreningen. Med anledning härav önskar Föreningen besked om den fortfarande är att anse skattemässigt som en bostadsförening om Föreningen förvärvar aktierna i Bolaget eller äganderätten till fastigheten Täppan 4. - Nämnden gör följande bedömning. - Enligt förutsättningarna är Föreningen inte att anse som ett s.k. äkta bostadsföretag om Täppan 1 och Täppan 4 betraktas som en enhet. - Enligt 2 § 7 mom. första stycket SIL gäller som förutsättning för schablonbeskattning som ett s.k. äkta bostadsföretag att verksamheten uteslutande eller huvudsakligen består i att åt föreningens medlemmar bereda bostäder i hus, som ägs av föreningen. En förening förlorar alltså sin status av s.k. äkta bostadsföretag om föreningen vid sidan av verksamheten att bereda bostäder åt medlemmarna bedriver annan verksamhet i mer än ringa omfattning (jfr prop. 1957:3 s. 19). Om föreningen förvärvar fastigheten Täppan 4 med byggnadsdelen innehållande kommersiella lokaler m.m. direkt eller indirekt genom förvärv av aktierna i Bolaget får Föreningen - med hänsyn till förutsättningarna i ärendet - anses bedriva annan verksamhet i mer än ringa omfattning och förlorar därmed sin status av s.k. äkta bostadsföretag. - Föreningen överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att föreningen bibehöll sin status som s.k. äkta bostadsföretag enligt 2 § 7 mom. första stycket SIL om föreningen förvärvade samtliga aktier i bolaget eller förvärvade registerfastigheten Täppan 4 direkt. Föreningen anförde bl.a. följande. Oavsett om föreningen ägde Täppan 4 direkt eller genom aktieinnehavet i fastighetsaktiebolaget skulle avkastningen i form av intäkter från Täppan 4 inte omfattas av schablonbeskattning utan bli föremål för sedvanlig nettovinstbeskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Det förhållandet att föreningens ursprungliga stamfastighet med tiden kommit att innehålla ett förhållandevis stort antal kommersiella enheter, beräknat efter hyresvärdena, kunde rimligen inte drabba föreningens medlemmar genom att beta dem föreningens rätt till schablonbeskattning. Det fanns ingen risk för att rätten till schablonbeskattning skulle kunna missbrukas när nu föreningen avskiljt den del av stamfastigheten som huvudsakligen innehöll kommersiella lokaler. Huvudsaklighetsrekvisitet i 2 § 7 mom. SIL måste även kunna mätas enligt en s.k. värdenorm. Föreningens syfte med sin verksamhet var att tillhandahålla bostäder åt medlemmarna och något annat syfte med verksamheten hade aldrig funnits. Det förhållandet att hyresvärdena på lokaler jämfört med bostadslägenheter förändras över tiden var faktorer som föreningen inte kunde påverka och som borde sakna betydelse för huvudsaklighetsbedömningen. - Regeringsrätten (1999-11-18, Holstad, Lindstam, Eliason, Hulgaard, Schäder) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 1999-11-04, Lundgren)

*REGI

*INST