RÅ 1999 not 264

Förutsättningar för besvär i särskild ordning ansågs inte föreligga (bostadshus i dåligt skick)

Not 264. Besvär i särskild ordning av Göran W. och Lena W. ang. allmän fastighetstaxering 1992. - Vid den allmänna fastighetstaxeringen 1992 taxerades fastigheterna Saringe 2:6 och 5:9 samt Öster-Edinge 4:19 (sammanföring nr 1730) i Tuna församling, Uppsala kommun, som bebyggd lantbruksenhet och åsattes ett taxeringsvärde på 532 000 kr, varav skogsbruksvärde 89 000 kr, jordbruksvärde 22 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 15 000 kr, tomtmarksvärde 150 000 kr och bostadsbyggnadsvärde 256 000 kr. - Den dåvarande fastighetsägaren överklagade fastighetstaxeringsnämndens beslut. Länsrätten i Uppsala län avslog överklagandet i dom den 31 oktober 1994. Domen överklagades men Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet i dom den 30 december 1994. Kammarrättens dom vann laga kraft. - I en skrivelse som kom in till skattemyndigheten i Uppsala län den 22 augusti 1995 begärde Göran och Lena W. att taxeringsvärdet skulle sättas ner betydligt. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. De hade fått fastigheterna som gåva. Boningshuset var knappt beboeligt utan omfattande reparationer, som skulle kosta så mycket att det inte var lönsamt. Huset var snarare rivningsfärdigt. Det var dragigt. Grunden hade sjunkit och taket läckte. Det fanns inte kopplade fönster annat än i köket. Det fanns inte vare sig dusch, badrum eller vattenklosett inomhus. Det fanns inte varmvatten. Det fanns ingen fast värmekälla annat än vedspis, dessutom användes små lösa elelement. Innertaken var fuktskadade, väggarna var buktiga och golven lutade på grund av sättningar i grunden. - Skrivelsen översändes till Regeringsrätten som besvär i särskild ordning. -Regeringsrätten (1999-12-08, Swartling, Lindstam, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Göran och Lena W:s framställning om nedsättning av taxeringsvärdet kan tas upp till prövning i sak av Regeringsrätten endast om förutsättningar för besvär i särskild ordning enligt 23 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i dess lydelse enligt SFS 1981:1119 är uppfyllda. Enligt 2 § första stycket 7 och 8, som är de bestämmelser som närmast är av intresse i detta sammanhang, krävs för att rätt till besvär i särskild ordning skall föreligga att fastigheten har åsatts väsentligt annorlunda taxering än som bort ske. Vad Göran och Lena W. anfört visar inte att förutsättningar för besvär i särskild ordning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar inte upp besvären till prövning. (fd I 1999-11-18, Gustafson)

*REGI

*INST