RÅ 1999 not 271

Framställning till kammarrätt om att få ta del av allmänna handlingar föranledde inte någon åtgärd då handlingarna inte förvarades hos kammarrätten och något avslagsbeslut av myndighet inte förelåg

Not 271. Överklagande av Ingvar I. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I en till kammarrätten den 16 mars 1998 inkommen skrivelse angav Ingvar I. att han förde talan mot Riksåklagarens beslut med dnr ÅD 1996/0211 och Åklagarmyndighetens i Göteborg beslut med dnr C3-1-3534-97 och ADIIA 400-344-97. Han krävde insyn i allt material rörande honom som fanns i det svenska rättsväsendet avseende tiden 1966-1998. Vidare yrkade han ersättning samt vittnesförhör under ed och "korsförhör". -Kammarrätten i Stockholm (1998-04-07, Konradsson, Lindbäck, Lokrantz): Begäran att få ta del av allmän handling skall göras hos den myndighet som förvarar handlingen. Såvitt framkommit förvarar kammarrätten inte några av de handlingar som Ingvar I. begär att få ta del av. Inte heller framgår att det föreligger något myndighetsbeslut varigenom han fått avslag på en begäran att få ta del av handling. I vad hans nu gjorda skrivelse kan anses innefatta överprövning av sådan fråga, kan detta yrkande därför inte nu prövas av kammarrätten. Vad Ingvar I. i övrigt anför i sin skrivelse till kammarrätten innefattar inte frågor som det ankommer på kammarrätten att pröva. - Skrivelsen föranleder inte någon kammarrättens vidare åtgärd. - Ingvar I. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1999-12-10, Werner, Baekkevold, Rundqvist, Nilsson, Wennerström): Ingvar I. har inte anfört några skäl som bör föranleda ändring av kammarrättens beslut. - Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 1999-11-16, Liljeros). - (Anm. Med samma motivering avslogs samma dag överklaganden av Ingvar I. i två liknande mål.)

*REGI