RÅ 1999 not 276

Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst då länsrätt underlåtit att enligt 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring pröva om försäkringskassans beslut borde ändras / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om sjukpenninggrundande inkomst (länsrätt hade underlåtit att enligt 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring pröva om försäkringskassans beslut borde ändras)

Not 276. Överklagande av Marika T. ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Jönköpings läns allmänna försäkringskassa beslutade den 23 december 1996 att fastställa Marika T:s sjukpenninggrundande inkomst till 35 000 kr av anställning med en årsarbetstid om 2 000 timmar fr.o.m. den 19 september 1996. På begäran av Marika T. omprövade försäkringskassan den 7 april 1997 detta beslut, varvid kassan dock inte fann skäl att ändra sitt tidigare beslut. I en skrivelse som kom in till försäkringskassan den 9 juli 1997 överklagade Marika T. omprövningsbeslutet. Försäkringskassan fattade i anledning härav den 8 september 1997 ett nytt beslut av innebörd dels att begäran om ordinär omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, avvisades såsom för sent inkommen, dels att försäkringskassan inte fann förutsättningar föreligga för att ändra beslutet enligt 20 kap. 10 a § AFL. Marika T. fullföljde sin talan till Länsrätten i Jönköpings län som enligt beslut den 13 november 1997 avslog "överklagandet av avvisningsbeslutet". Kammarrätten i Jönköping beslutade den 15 januari 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Marika T. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd och visa målet åter till länsrätten för prövning av hennes yrkande om ändring av försäkringskassans beslut den 7 april 1997 med stöd av reglerna i 20 kap. 10 a § AFL. Till stöd härför anförde hon att länsrätten inte prövat den del av överklagandet som avsåg frågan om ändring enligt 20 kap. 10 a § AFL. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte att Marika T. skulle beviljas prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. -Regeringsrätten (1999-12-14, Werner, Swartling, Sandström, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att det för de mål där det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Enligt andra stycket meddelas prövningstillstånd om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Enligt 20 kap. 11 § tredje stycket AFL krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten i ärenden om försäkring enligt AFL. - Beträffande försäkringskassans prövning i ärenden om försäkring enligt AFL finns bestämmelser i 20 kap. 10 och 10 a §§ AFL. Enligt 20 kap. 10 § skall beslut av en allmän försäkringskassa som har fattats av en tjänsteman omprövas av kassan, om det begärs av en enskild som beslutet angår och beslutet inte har meddelats med stöd av 10 a §. Av sistnämnda paragraf framgår bl.a. att försäkringskassan skall ändra ett beslut i ett ärende, som har fattats av kassan och inte har prövats av domstol, 1. om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, 2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, 3. om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. - Av Marika T:s överklagande till länsrätten framgår att hon, utöver att argumentera om orsaken till att hennes begäran om omprövning kommit in för sent, ifrågasatte det underlag försäkringskassan haft för sitt beslut. Länsrätten hade därför bort pröva den av kassan behandlade frågan om det fanns förutsättningar för att med tillämpning av 20 kap. 10 a § AFL ändra försäkringskassans beslut den 7 april 1997. - Genom att länsrätten enbart prövade försäkringskassans beslut i den del som rörde Marika T:s överklagande av avvisningsbeslutet har hon inte fått frågan om kassan haft fog för att inte med tillämpning av 20 kap. 10 a § AFL ändra sitt beslut från den 7 april 1997 prövad i länsrätten. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen. - Kammarrättens beslut skall på grund härav upphävas och prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Marika T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av länsrättens beslut. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 1999-11-03, Johansson)

*REGI

*INST