RÅ 1999 not 291

Beslut i fråga om födelselandskod i körkort (avslag) / Beslut i fråga om födelselandskod i körkort (rättsprövning, avslag)

Not 291. Ansökan av Ruben S. om rättsprövning av beslut i fråga om körkorts innehåll (födelselandskod). - I en skrivelse till Vägverket, som överlämnades till Kommunikationsdepartementet den 21 maj 1997, ansökte Ruben S om undantag från reglerna att födelselandskoden skall anges på körkortet. Som skäl för ansökan angav han bl.a. att han ansåg det vara diskriminerande. -Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1997-07-17) avslog ansökningen. - I en framställning till regeringen som sänts även till Regeringsrätten yrkade Ruben S. att den landskod som finns angiven på hans körkort skulle ändras till SWE. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Vägverket har i körkortet skrivit COL. Detta betraktar han som diskriminerande på grund av att han kommer att bli betraktad som en andra eller tredje klassens medborgare inte bara i Sverige utan också i resten av världen. Den svenska tolkningen av EU:s körkortsregler strider mot principen om fri rörlighet för personer. - Regeringen tog upp framställningen som en ansökan om omprövning av beslutet den 17 juli 1997 och avslog enligt beslut den 12 december 1997 denna ansökan. - Regeringsrätten (1999-12-23, von Bahr, Holstad, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar framställningen som en ansökan om rättsprövning av beslutet den 17 juli 1997. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Finner Regeringsrätten att beslutet strider mot någon rättsregel och är det inte uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet skall Regeringsrätten enligt 5 § förstnämnda lag upphäva beslutet och om det behövs återförvisa ärendet till beslutsmyndigheten. - Regeringsrätten finner att det inte framgår av handlingarna i ärendet att regeringens beslut på nyss angivet sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-12-01, Nässlin)

*REGI

*INST