RÅ 1999 not 295

Regeringens beslut att inte göra uttalanden i en fråga prövades inte (avvisning)

Not 295. Ansökan av Kjell Sture B. om rättsprövning. - I en skrivelse med anledning av ett tidigare brevsvar begärde Kjell Sture B. att regeringen skulle göra vissa uttalanden angående bestämmelser om älgjakt i Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter om jakt. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1998-06-04) beslutade att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen. - Kjell Sture B. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (1999-12-27, von Bahr, Holstad, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall pröva om ett avgörande av regeringen i ett förvaltningsärende strider mot någon rättsregel. - Regeringens nu klandrade beslut utgör inte något sådant avgörande som enligt nämnda lag kan bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1999-12-15, Hammarberg)

*REGI

*INST