RÅ 1999 not 296

Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelses beslut att inte inrätta naturreservat 8avvisning)

Not 296. Ansökan av Ruth och Kurt F. om rättsprövning. - I en skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län anhöll Ruth och Kurt F. om att länsstyrelsen skulle skydda delar av såväl Bräkneån som sjön Tiken genom inrättande av naturreservat. - I beslut den 13 maj 1996 avslog länsstyrelsen ansökningen och uttalade att länsstyrelsen inte hade för avsikt att inrätta det föreslagna naturreservatet. - Ruth och Kurt F. överklagade länsstyrelsens beslut. -Regeringen (Miljödepartementet, 1997-04-03) avvisade överklagandet med följande motivering: Regeringen finner att länsstyrelsens beslut inte påverkar Ruth och Kurt F:s rättsställning. Inte heller i övrigt berörs deras intressen på ett sådant sätt att de kan anses ha rätt att överklaga beslutet. Överklagandet bör därför inte tas upp till prövning. - Ruth och Kurt F. ansökte om rättsprövning av avvisningsbeslutet. - Regeringsrätten (1999-12-27, von Bahr, Holstad, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller bl.a. att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i vissa typer av förvaltningsärenden skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Regeringsrätten finner inte visat att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt sökandena angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-12-15, Hammarberg)

*REGI

*INST