RÅ 1999 not 49

Beslut att ge medlemmar i en sameby rätt att jaga och fiska på statens mark utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 49. Ansökan av Siljanssågen skog AB m.fl. om rättsprövning. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1998-06-04) biföll en framställning av Länsstyrelsen i Jämtlands län på det sättet att medlem i Idre sameby gavs rätt att jaga och fiska för husbehov och för avsalu på statens mark inom de områden i Dalarnas län som upplåtits för renarbete m.m. genom Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1888 och den 7 april 1889, i den mån marken fortfarande ägdes av staten. - Siljanssågen skog AB m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade inhibition. - Regeringsrätten (1999-03-17, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Det klandrade beslutet kan inte anses innebära någon myndighetsutövning och kan därför inte bli föremål för rättsprövning. Ansökningarna skall därför avvisas. Vid denna bedömning förfaller yrkandet om att beslutet tills vidare inte skall gälla. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd II 1999-02-23, Nilsson)

*REGI