RÅ 1999 not 66

Kommuns länsrätts och kammarrätts beslut kan inte bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 66. Överklagande av Ken S. av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om rättsprövning. - Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade vid sitt sammanträde den 28 mars 1996 att avslå en begäran om kommunal folkomröstning om sträckningen av Riksväg 60 genom Ludvika. Av beslutet framgår att ca 3 100 namnunderskrifter med begäran om folkomröstning lämnats in till kommunen. Ken S. m.fl. kommunmedlemmar överklagade beslutet till Länsrätten i Kopparbergs län som i dom den 8 oktober 1996 avslog överklagandena samt avvisade de yrkanden som inkommit efter skrivelserna med överklaganden. Ken S. och ytterligare en person överklagade domen. Kammarrätten i Sundsvall beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Ken S. överklagade kammarrättens beslut. - Han begärde i andra hand rättsprövning av kammarrättens beslut, länsrättens dom och Ludvika kommuns beslut. - Ken S. begärde vidare rättsprövning av samtliga motsvarande beslut där länsrätter och kammarrätter avslagit överklaganden av nekade kommunala folkomröstningar. - Ken S. ställde härutöver ett antal yrkanden och frågor som berörde det kommunala folkomröstningsinstitutet. -Regeringsrätten (1999-04-06, Billum, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner, vad gäller överklagandet av Kammarrättens i Sundsvall beslut, inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Vad härefter angår yrkandet om rättsprövning av kammarrättens beslut, länsrättens dom och Ludvika kommuns beslut gäller enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske bl.a. att beslutet kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning. Ludvika kommunfullmäktiges beslut har prövats av domstol i mål om laglighetsprövning. Ken S:s ansökan om rättsprövning av kommunens, länsrättens och kammarrättens avgöranden rörande frågan om kommunal folkomröstning av Riksväg 60 genom Ludvika kan därför inte tas upp till prövning utan skall avvisas. - Ken S:s övriga yrkanden och frågor är inte av beskaffenhet att kunna prövas av Regeringsrätten i förevarande ordning och skall därmed avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökan om rättsprövning av kammarrättens, länsrättens och Ludvika kommuns avgöranden samt övriga i målet hos Regeringsrätten framställda yrkanden. (fd II 1999-03-16, Landelius)

*REGI

*INST