RÅ 1999 not 80

Mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag (förhandsbesked) / Mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till inkomstskatt för utbetalningarna och till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag (förhandsbesked) / Förmögenhetsskatt (mottagaren av utbetalningar från en familjestiftelse, avsedda att finansiera underhållet av vissa fastigheter, ansågs skattskyldig till inkomstskatt för utbetalningarna och till förmögenhetsskatt för fastigheterna trots att nyttjanderätten till fastigheterna överförts till ett aktiebolag)

Not 80. Överklagande av X av förhandsbesked ang. inkomstskatt och förmögenhetsskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav X bl.a. följande. Genom ett testamente från år 1916 hade en förmögenhet anslagits till en fond med syfte att hålla byggnader och inventarier på två angivna fastigheter (egendomar) i vårdat och värdigt skick. Fonden var enligt skattemyndigheten att betrakta som en familjestiftelse. Utbetalningarna från fonden skedde för närvarande till X i hans egenskap av ägare till fastigheterna. Han övervägde nu att med nyttjanderätt upplåta fastigheterna till ett av honom helägt aktiebolag med skyldighet för bolaget att förvalta och vårda dem enligt föreskrifter i testamentet. Bolaget, som därmed trädde i hans ställe, skulle bli berättigat att uppbära utbetalningarna från fonden. Han ville genom förhandsbesked få klarlagt om det förhållandet att bolaget trädde i hans ställe skulle medföra att bolaget beskattades för utbetalningarna (fråga 1) och om det gjorde någon skillnad om nyttjanderätten uppläts till bolaget mot eller utan vederlag (fråga 2). Vidare ville han veta vem som blev skattskyldig till förmögenhetsskatt så länge bolaget var nyttjanderättshavare (fråga 3). -Skatterättsnämnden (1998-10-30, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. - Frågorna 1 och 2. Det förhållandet att aktiebolaget träder i X:s ställe under angivna förutsättningar innebär inte att X därmed fritas från skattskyldighet för utbetalningar från fonden. - Fråga 3. X är skattskyldig till förmögenhetsskatt för ifrågavarande egendomar. - Motivering. Frågorna 1 och 2. Av handlingarna framgår att X i egenskap av innehavare av ifrågavarande egendomar har rätt till avkastningen av tillgångar tillhöriga underhållsfonden. Av utdraget ur testamentet framgår att avkastningen skall tillfalla den av stiftarnas söner eller sonsöner som innehar egendomarna. När samtliga dessa personer avlidit skall kapitalet skiftas mellan de arvsberättigade. Om X överför nyttjanderätten till ifrågavarande egendomar till ett av honom ägt aktiebolag innebär detta därför inte att fondens utbetalningar skall anses tillfalla aktiebolaget. Medlen måste fortfarande anses tillfalla X som äger egendomarna och som också äger bolaget. Därefter avstår/tillskjuter X medlen till bolaget. Vid sådant förhållande innebär det tänkta förfarandet ingen förändring i skattehänseende för X. Den omständigheten att fondmedlen är avsedda för underhåll av egendomarna kan inte föranleda någon annan bedömning. - Fråga 3. X är i egenskap av ägare till ifrågavarande egendomar skattskyldig till förmögenhetsskatt. - I överklagande yrkade X att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att han, under angivna förutsättningar, skulle fritas från skattskyldighet för utbetalningar från fonden (frågorna 1 och 2) och att han inte var skattskyldig till förmögenhetsskatt för ifrågavarande egendomar (fråga 3). - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-04-21, Lindstam, Billum, Nilsson, Wennerström) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-03-23, H. Lundgren)

*REGI

*INST