RÅ 1999 not 9

Regeringens beslut att vägra omprövning och att inte vidta viss åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 9. Ansökan om Krister A. om rättsprövning. - Sedan regeringen genom ett beslut den 9 september 1993 hade avslagit framställningar från Krister A. om bl.a. omprövning av ett tidigare regeringsbeslut, ekonomiskt bidrag och undanröjande av vissa domar och beslut inkom Krister A. till statsministern och regeringen med ett stort antal skrifter och fyra kassettband i samma ärende. - I skrivelserna begärde han bl.a. omprövning av regeringens beslut den 9 september 1993 och särskilda föreskrifter om att vissa avtal var olagliga. -Regeringen (Justitiedepartementet, 1994-09-15): Regeringen som inte finner skäl att ompröva sitt beslut den 9 september 1993 avslår framställningen om detta. - Regeringen vidtar ingen åtgärd vad gäller framställningarna i övrigt. - Krister A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut den 15 september 1994. - Regeringsrätten (1999-01-25, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Regeringens klandrade avgörande innebär att regeringen dels avslagit en begäran av Krister A. om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut, dels inte vidtagit någon åtgärd i anledning av vissa framställningar i övrigt av Krister A.. Av de närmare omständigheterna i ärendet får anses framgå att det klandrade avgörandet inte utgör beslut som innefattar myndighetsutövning mot Krister A. i den mening som avses i lagen om rättsprövning. Det är således inte av sådan beskaffenhet att det kan göras till föremål för rättsprövning. Krister A:s talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1998-12-16, Kovacs)

*REGI

*INST