RÅ 1999 not 98

Överlåtelse av tillgångar till bokfört värde inom en koncern ansågs medföra uttagsbeskattning (förhandsbesked)

Not 98. Överklagande av AB A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB A om bolaget kunde överlåta sin rörelse till AB B till bokförda värden utan att uttagsbeskattning aktualiserades. -Skatterättsnämnden (1998-03-05, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Armholt, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz): Förhandsbesked. Överlåtelsen av rörelsen från AB A till AB B medför uttagsbeskattning av AB A - Motivering. AB C med dotterbolag AB A förvärvades 1997 av AB D som i sin tur ägs av AB E. AB E äger även indirekt AB B som bedriver verksamhet inom elgrossistbranschen. För att kunna integrera elverksamheten inom AB A och AB B avser man att överföra rörelsen i AB A till bokfört värde till AB B. Detta värde understiger marknadsvärdet. Frågan avser om överlåtelsen kan ske utan uttagsbeskattning och ställs mot bakgrund av att det inom E-koncernen finns underskott som utgör gamla underskott enligt definitionen i 3 § fjärde stycket lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet, UAL. - För att uttagsbeskattning skall kunna underlåtas krävs att det inte uppkommer någon obehörig skatteförmån med anledning av överföringen. Genom överföringen av rörelsen ges en möjlighet att sätta den s.k. koncernbidragsspärren i 8 § UAL ur spel. Detta medför en obehörig skatteförmån. Enligt nämndens mening finns därför inte skäl att underlåta uttagsbeskattning i en situation som den förevarande. - I överklagande yrkade AB A att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att överlåtelsen av rörelsen från AB A till AB B inte skulle medföra uttagsbeskattning. Till stöd härför anfördes bl.a. att frågan om en obehörig skatteförmån uppstod måste prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet och att det med hänsyn till omständigheterna i förevarande fall inte uppkom någon obehörig skatteförmån vid överlåtelsen av rörelsen till bokförda värden. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-05-03, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har bestämmelserna om överlåtelser till underpris i kommunalskattelagen (1928:370) ändrats (punkterna 1-1 b av anvisningarna till 22 §) och nya bestämmelser tillkommit genom lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillämpas i fråga om överlåtelser som sker efter ikraftträdandet. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att avse överlåtelse på vilken äldre bestämmelser är tillämpliga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. Förhandsbeskedet gäller endast överlåtelse som ägt rum före den 1 januari 1999. (fd II 1999-03-23, Hedin)

*REGI

*INST