RÅ 1999 not 99

Överlåtelse av tillgångar till underpris mellan kommunägda aktiebolag ansågs inte föranleda uttagsbeskattning (förhandsbesked)

Not 99. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked hemställde AB A att någon uttagsbeskattning inte skulle ske vid bolagets överlåtelse av verksamhetsområdet elhandel till det nybildade bolaget AB B och affärsområdet värme alternativt aktierna i dotterbolaget AB C till AB D till bokförda värden. -Skatterättsnämnden (1998-05-06, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Armholt, Silfverberg, Svensson, Virin, Öqvist): Förhandsbesked. Överlåtelserna till de av kommunen ägda nybildade bolagen föranleder inte någon uttagsbeskattning av AB A. - Motivering. AB A, som är ett av X kommun helägt bolag, bedriver verksamhet inom energisektorn. Verksamheten är uppdelad på två affärsområden som i ansökningen betecknas elhandel respektive värme. AB A äger vidare AB C som ansvarar för elnätet i regionen. Avsikten är att affärsområdet elhandel skall avyttras externt och att i samband härmed även en omstrukturering av koncernen skall företas. För att åstadkomma detta skall kommunen nybilda två bolag, AB D och AB B. AB A överlåter sedan för bokförda värden (underpris) affärsområdet elhandel till AB B och affärsområdet värme, alternativt aktierna i AB C till AB D. Därefter avyttrar kommunen aktierna i AB B till utomstående. - Frågan i ärendet är om AB A skall uttagsbeskattas i anledning av överlåtelserna till AB B respektive AB D. - Nämnden gör följande bedömning. Överlåtelserna omfattar särskilda delar av AB A:s verksamhet och sker till andra bolag som ägs av kommunen. De överlåtna tillgångarna lämnar således inte aktiebolagssektorn och innefattar inte heller en överföring av förmögenhet till kommunen. Att kommunen kan avyttra AB B, som affärsområdet elhandel skall överlåtas till, utan reavinstbeskattning är en konsekvens av att kommuner är frikallade från skattskyldighet. Någon otillbörlig skatteförmån bör därför inte anses uppkomma till följd av överlåtelserna. Mot denna bakgrund och med beaktande av de organisatoriska skäl som åberopas för överlåtelserna bör någon uttagsbeskattning av AB A inte ske. - I överklagandet yrkade Riksskatteverket att överlåtelserna av tillgångar i form av affärsområden eller aktier till underpris till de av kommunen ägda nybildade bolagen skulle föranleda uttagsbeskattning av AB A. - Bolaget hemställer att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (1999-05-03, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har bestämmelserna om överlåtelser till underpris i kommunalskattelagen (1928:370) ändrats (punkterna 1-1 b av anvisningarna till 22 §) och nya bestämmelser tillkommit genom lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999 och skall tillämpas i fråga om överlåtelser som sker efter ikraftträdandet. Förhandsbeskedet bör därför begränsas till att avse överlåtelser på vilka äldre bestämmelser är tillämpliga. -Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. Förhandsbeskedet gäller endast överlåtelser som ägt rum före den 1 januari 1999. (fd II 1999-03-23, Hedin)

*REGI

*INST