RÅ 2000 not 100

Kommuns beslut att återkräva introduktionsersättning för flyktingar m.fl. ansågs i avsaknad av författningsreglering inte kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Not 100. Överklagande av Senad H. ang. avvisande av talan. - Flykting- och invandrarkontoret i Norrköpings kommun beslutade den 17 april 1996 att ålägga Senad H. att återbetala ersättning om 20 932 kr enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (IEL). - Senad H. överklagade beslutet. -Länsrätten i Östergötlands län (1996-11-20, ordf. Arvidson) biföll överklagandet och undanröjde kontorets beslut. - Flykting- och invandrarkontoret överklagade länsrättens dom. - Kammarrätten i Jönköping (1998-05-14, Hessmark, von Strokirch, Erntoft): Av 5 § IEL framgår att det är kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I målet är inte fråga därom. På grund härav kan länsrätten inte anses behörig att i sak pröva överklagande som rör återbetalning av ersättning. Länsrätten borde därför ha avvisat Senad H:s talan. Länsrättens dom skall följaktligen undanröjas. - Kammarrätten undanröjer länsrättens dom och avvisar Senad H:s överklagande till länsrätten. - Senad H. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att länsrättens dom skulle fastställas. - Regeringsrätten (2000-06-14, Werner, Swartling, Baekkevold, Nordborg, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I en som beslutsmeddelande betecknad handling med underrubriken Återbetalning och upphörande av introduktionsersättning meddelade Flykting- och invandrarkontoret Senad H. att han skulle bli tvungen att till kontoret återbetala den introduktionsersättning som han fått för tiden den 1 januari - den 30 april 1996 med 20 392 kr. Det upplystes att en faktura skulle sändas till Senad H. och att avbetalning kunde komma i fråga om Senad H. inte kunde betala beloppet på en gång. Under rubriken Motivering angavs att en person som inte var folkbokförd i Norrköping inte hade rätt att få introduktionsersättning från kommunen. Det framgick att Senad H. var folkbokförd i Örebro kommun sedan den 1 januari 1996. Beslutsmeddelandet var försett med besvärshänvisning till Länsrätten i Östergötlands län. - Frågan är om sådant återkrav som målet avser kan behandlas i den för förvaltningsprocessen gällande ordningen. - Enligt 1 § IEL får en kommun bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Av 3 § framgår att som villkor för att introduktionsersättning skall få beviljas gäller att utlänningen förbinder sig att följa en introduktionsplan och av 4 § att kommunen om utlänningen inte följer planen får bestämma att introduktionsersättning inte skall betalas ut för en viss tid eller att introduktionsersättning helt skall upphöra. Kommunens beslut att inte betala ut introduktionsersättning får enligt 5 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. - Några bestämmelser som reglerar kommunens möjlighet att återkräva introduktionsersättning som utgått exempelvis på felaktiga grunder finns däremot inte och följaktligen inte heller några regler om rätt att överklaga ett beslut om ett sådant återkrav vare sig till allmän förvaltningsdomstol eller i annan ordning. - Som kammarrätten funnit ankom det därför inte på länsrätten att pröva Senad H:s överklagande av återkravet utan länsrätten borde som kammarrätten konstaterat ha avvisat Senad H:s talan. På grund av det anförda är kammarrättens beslut att undanröja länsrättens dom och avvisa Senad H:s talan riktigt. Senad H:s överklagande skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd II 2000-05-03, Holmstedt)

*REGI

*INST