RÅ 2000 not 104

Förutsättningar för förenklad delgivning förelåg inte (upplysning om att sådan delgivning kunde komma att användas hade inte delgetts eller skickats ut i nära anslutning till att handling gavs in i målet)

Not 104. Överklagande av Bertil A. och Hedda A. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm avvisade enligt beslut den 1 september 1999 Bertil A:s talan mot kammarrättens dom den 9 juni 1999 avseende avregistrering från folkbokföring. Kammarrätten hänvisade därvid till att överklagandet kommit in för sent. - Bertil A. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. Han anförde bl.a. att han och hans hustru Hedda A. varit på resande fot under hela den aktuella perioden och har inte hade kunnat ta del av och reagera på information förrän i augusti. -Regeringsrätten (2000-06-15, Björne): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har för delgivning av kammarrättens dom använt förenklad delgivning. - Enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen (1970:428) får förenklad delgivning användas bara om den sökte har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller ärendet. Sådan upplysning behöver dock inte delges med den som har inlett förfarandet vid myndigheten eller som har gett in en handling i målet eller ärendet, om upplysningen lämnas i nära anslutning till att ansökan eller handlingen har kommit in till myndigheten. - Av utredningen framgår bl.a. följande. Bertil och Hedda A:s överklagande av länsrättens dom kom in till kammarrätten den 27 juli 1998. Upplysning om att förenklad delgivning kunde komma att användas i målet sändes till Bertil och Hedda A. den 25 februari 1999. - Regeringsrätten finner att upplysningen om förenklad delgivning inte har lämnats i nära anslutning till att Bertil och Hedda A:s överklagande kom in till kammarrätten. Inte heller har den av kammarrätten lämnade upplysningen delgetts Bertil och Hedda A. Med hänsyn härtill föreligger inte förutsättningar för att använda förenklad delgivning i målet. Av handlingarna framgår inte när Bertil och Hedda A. fick del av kammarrättens dom. Tiden för överklagande kan därför inte anses försutten. Kammarrättens avvisningsbeslut bör således upphävas. - Kammarrätten har prövat målet om avregistrering från folkbokföring i sak. Vid sådant förhållande har Regeringsrätten att ta ställning till frågan om prövningstillstånd skall meddelas. Regeringsrätten finner därvid att prövningstillstånd inte bör meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 1 september 1999. - I fråga om Bertil A:s överklagande av kammarrättens dom den 9 juni 1999 om folkbokföring meddelar Regeringsrätten inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2000-06-09, Kristiansson)

*REGI

*INST