RÅ 2000 not 105

Avvisande av talan (rättidsprövning när klaganden inte själv kvitterat mottagningsbevis)

Not 105. Överklagande av Susanne S. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg avvisade enligt beslut Susanne S:s talan mot kammarrättens beslut i protokoll den 23 april 1999 att inte meddela prövningstillstånd i mål om återkallelse av och ansökan om svenskt pass. Kammarrätten hänvisade därvid till att Susanne S:s överklagande kommit in för sent. - Susanne S. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. Hon anförde bl.a. följande. Hon var bortrest den 29 april 1999, då delgivningsförsändelsen utlämnades, och kom hem först den 2 maj. Det var inte hon själv som tog emot brevet och skrev på delgivningskvittot utan en inneboende person. Hon fick del av beslutet först den 2 maj. -Regeringsrätten (2000-06-15, Björne): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Handlingarna i målet utvisar att Susanne S. inte själv kvitterat mottagningsbeviset. Mot bakgrund härav kan det inte anses utrett att Susanne S. tagit del av beslutet redan den 29 april 1999. Delgivning får anses ha skett den 2 maj 1999. Vid sådant förhållande har Susanne S:s överklagande kommit in i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. - Kammarrätten har enligt beslutet i protokoll den 23 april 1999 prövat frågan om prövningstillstånd i kammarrätten avseende återkallelse av och ansökan om svenskt pass. Vid sådant förhållande har Regeringsrätten att ta ställning till frågan om prövningstillstånd skall meddelas i fråga om detta beslut. Regeringsrätten finner därvid att prövningstillstånd inte bör meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 1 juni 1999. - I fråga om kammarrättens beslut i protokoll den 23 april 1999 avseende återkallelse av och ansökan om pass meddelar Regeringsrätten inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd I 2000-06-09, Kristiansson)

*REGI

*INST