RÅ 2000 not 13

Tryggande av pensionsutfästelse ansågs kunna ske genom en unit linked-försäkring / Tryggande av pensionsutfästelse ansågs kunna ske genomen unit linked-försäkring (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 13. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked begärde Skandinaviska Enskilda Banken AB (Banken) svar på följande frågor. 1. Kommer avdragsrätt enligt punkt 20 c av anvisningarna till 23 § KL att föreligga i Banken för kostnader för tryggande av pensionslöften till vissa av de anställda avseende ålderspensionsförmåner mellan 60 och 65 års ålder enligt ryms inom-regeln, om tryggandet sker genom fondanknutna ålderspensionsförsäkringar, s.k. unit linked-försäkringar, tecknade av Banken på berörda anställdas liv, med rätt för försäkringstagaren eller för berörda försäkrade att bestämma placeringsinriktningen på erlagda premier, vilka premier skall beräknas utifrån samma ränteantagande om ca 35 procent, som gäller för konventionella försäkringar? - 2. Kommer avdragsrätt enligt punkt 20 c av anvisningarna till 23 § KL att föreligga i Banken för kostnader för tryggande av pensionslöften till vissa av de anställda avseende ålderspensionsförmåner mellan 60 och 65 års ålder enligt ryms inom-regeln, om tryggandet sker genom fondanknutna ålderspensionsförsäkringar, s.k. unit linked-försäkringar, tecknade på respektive anställds liv, men på vilka försäkringsbolaget har utfäst garanterade försäkringsbelopp, beräknade utifrån ett ränteantagande om ca 35 procent på erlagda premier, mot att tillgodohavandet är placerat endast i en eller flera särskilt anvisade värdepappersfonder? -Skatterättsnämnden (1998-11-24, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz): Vid tillämpning av punkt 20 c av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, har Skandinaviska Enskilda Banken AB rätt till avdrag för kostnader för att trygga pensionsåtagande för ålderspension med sådan pensionsförsäkring som avses i lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder, s.k. unit linked-försäkringar eller fondförsäkringar. - Avdragsrätt föreligger för kostnaden för att trygga pensionsstagandet enligt BTP-planen till ett belopp som motsvaras av kostnaden för en konventionell försäkring. - Motivering. - De anställda i Banken omfattas i sin anställning av allmän pensionsplan, BTP-planen. Planens förmåner överensstämmer för övrigt så vitt här är av intresse med ITP-planen. Bankens tryggande sker genom avsättning till pensionsstiftelse. Ett antal anställda i Banken har uttryckt önskemål om att för åldern mellan 60 och 65 år i stället få sin ålderspension tryggad med unit linked-försäkringar med tillämpning av punkt 20 e första stycket a av anvisningarna till 23 § KL den s.k. ryms inom-regeln. De pensionsförmåner som Banken skall utfästa ryms inom såväl BTP-planen som ITP-planen. - Frågan i ärendet gäller om det är förenligt med KL:s regelsystem att godta ett tryggande genom unit linked-försäkringar i stället för vanliga försäkringar som garanterar ett pensionskapital i enlighet med pensionsplanen. - Den avgörande skillnaden mellan de olika försäkringsformerna, som båda uppfyller kraven för pensionsförsäkring enligt kommunalskattelagens krav i punkt 1 av anvisningarna till 31 § KL, är att för en försäkring kopplad till värdepappersfonder finns i princip inte någon garanti för storleken på utfallande belopp (kostnadsbestämd). En vanlig pensionsförsäkring bygger på en kapitaluppbyggnad hos försäkringsgivaren som garanterar ett visst minsta utfallande belopp (förmånsbestämd), som är anpassad till i en plan angivna pensionsförmåner. - Enligt nämndens mening finns inget hinder mot att unit linked-försäkringar används som medel för att trygga ett pensionslöfte som innehåller en garanti för utfallande belopp i överensstämmelse med planen. - Nämnden uppfattar att förutsättningarna i ansökningen är sådana att de aktuella pensionslöftena följer de i planen angivna pensionsförmånerna. - Eftersom unit linked-försäkringar inte är förmånsbestämda saknas den utgångspunkten som den vanliga pensionsförsäkringen bygger på för att beräkna premiekostnaderna. - Emellertid kan det enligt nämndens mening inte finnas något hinder mot att göra en fiktiv beräkning av premiekostnaderna för en konventionell pensionsförsäkring och därefter för motsvarande belopp trygga åtagandet med unit linked-försäkringar. - Sammanfattningsvis anser nämnden att Banken får med angivna förutsättningar använda unit linked-försäkringar för att trygga ifrågavarande pensionslöften upp till en kostnad som motsvaras av kostnaden för en försäkringslösning enligt planen med en vanlig (förmånsbestämd) pensionsförsäkring. - Hos Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att ett tryggande av pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan eller enligt vad som ryms inom vad som är sedvanligt enligt allmän pensionsplan inte kan ske genom en unit linked-försäkring. - Banken bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2000-02-01, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande: I likhet med Skatterättsnämnden uppfattar Regeringsrätten förutsättningarna för ansökningen om förhandsbesked så att de löften om ålderspension mellan 60 och 65 år som målet gäller följer de i BTP-planen angivna pensionsförmånerna och således innefattar en utfästelse (garanti) från arbetsgivarens sida om utfallande belopp i överensstämmelse med planen. Med denna utgångspunkt ansluter sig Regeringsrätten till nämndens bedömning att de av nämnden tillämpade bestämmelserna i punkterna 20 c och 20 e av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370), i anvisningspunkternas lydelse intill den 30 juni 1998 (se SFS 1998:328), inte hindrar att banken - med avdragsrätt inom den av nämnden angivna kostnadsramen - tryggar pensionslöftena med unit linked-försäkringar. Nämndens förhandsbesked skall således fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1999-12-14, Lundgren)

*REGI

*INST