RÅ 2000 not 142

En begäran om ersättning utöver den ersättning som följde av ett med staten träffat avtal lämnats utan åtgärd / Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning mot enskild och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att

Not 142. Ansökan av Rödöbron AB om rättsprövning av beslut ang. ersättning från staten. - I januari 1991 träffades ett avtal mellan staten genom Vägverket och Rödöbron AB (bolaget) rörande finansieringen m.m. av en fast vägförbindelse över Rödösundet. I december 1998 träffade parterna ett nytt avtal rörande avveckling av avgiftsansläggningen på Rödöbron. Enligt avtalet skulle staten utge viss ersättning. Riksdagen anslog medel för ändamålet. Bolaget framförde i november 1999 ytterligare krav på ersättning. -Regeringen (Näringsdepartementet, 2000-03-16): Staten har fullgjort sina skyldigheter mot bolaget i enlighet med riksdagens beslut. Någon ersättning för utebliven avkastning skall inte utgå. Bolagets begäran föranleder därför ingen regeringens åtgärd. Bolaget ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen. Bolaget anförde bl.a. att beslutet i realiteten innebar en konfiskering av bolagets egendom och att det stred mot bestämmelser i regeringsformen. - Regeringsrätten (2000-09-29, Swartling, Rundqvist, Nordborg, Eliason, Schäder): Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av enskild part i ett sådant förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Genom det i december 1998 mellan Vägverket för statens räkning och bolaget träffade avtalet om upphörande av avgiftsanläggningen på Rödöbron har bolaget åtagit sig att senast vid utgången av år 1998 mot ersättning som framgår av avtalet upphöra med avgiftsuttag från Rödöbrons nyttjare. I avtalet har parterna förklarat sig överens om att hos regeringen presentera bolagsägarnas totala yrkanden och överlämna frågan om ytterligare ersättning för regeringens övervägande. Mot nu angiven bakgrund kan det klandrade avgörandet, enligt vilket regeringen avslagit bolagets i november 1999 gjorda framställning om ytterligare ersättning, inte anses vara ett sådant beslut i ett förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning mot bolaget. Ansökningen om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-09-06, K. Olsson)

*REGI

*INST