RÅ 2000 not 149

Skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / Utgifter avseende arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler ansågs inte ge rätt till skattereduktion

Not 149. Överklagande av Riksskatteverket ang. skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. - Lennart N. ansökte vid 1994 års taxering om skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för förvärv av fem kompletterande, svängda trappsteg till en innertrappa. Skattemyndigheten i Stockholms län avslog ansökningen genom beslut den 22 oktober 1994. - Lennart N. överklagade. - Med motsvarande motiveringar som framgår av Regeringsrättens mål nr 2828-1998 biföllLänsrätten i Stockholms län (1995-05-18, ordf. Fellenius) överklagandet och avslog Kammarrätten i Stockholm (1998-02-16, Hallberg, Östberg-Anclow, skiljaktig, Peterson) skattemyndighetens överklagande av länsrättens dom. - Riksskatteverket överklagade. - Lennart N. invände att det var fel att tala om en prefebricerad vara eller tillbehör. - Regeringsrätten (2000-09-29, Werner, Lindstam, Nordborg, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § …- - - se Regeringsrättens notis nr 147 - - -…a. bet. s. 20). - Riksskatteverkets överklagande avser utgifter för arbete avseende trappstegen som utförts i det tillverkande företagets lokaler. Regeringsrätten delar verkets uppfattning att detta arbete inte kan anses som byggnadsarbete som grundar rätt till skattereduktion. Överklagandet skall därför bifallas. - Det bör ankomma på skattemyndigheten att beräkna nytt underlagsbelopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att de utgifter som avses med överklagandet inte får inräknas i underlaget för skattereduktion. - Handlingarna överlämnas till Skattemyndigheten i Stockholms län för fastställande av nytt underlagsbelopp. (fd II 2000-05-30, Karlsson)

*REGI

*INST