RÅ 2000 not 15

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Not 15. Överklagande av Mikael J. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting beslutade den 25-27 november 1996 att bifalla landstingsstyrelsens förslag till budget för år 1997. I budgeten anslogs medel för partistöd, som skulle utgå för år 1997 med tre basbelopp för varje mandat. Mikael J. överklagade beslutet i denna del till Länsrätten i Örebro län. Som skäl anförde han i huvudsak följande. Partistöd skulle utgå enbart som mandatbundet stöd och inte i någon del som grundstöd. Antalet mandat i fullmäktige var under den aktuella tiden sammanlagt 71 och de fördelade sig med 37, 11, 6, 6,5,3 respektive 3 mandat på de olika partierna. Den ojämna mandatfördelningen innebar att beslutet otillbörligt gynnade vissa partier och missgynnade andra. Beslutet kunde därför inte anses förenligt med bestämmelserna i 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). - Landstinget bestred bifall till överklagandet och hänvisade bl.a. till att Kammarrätten i Jönköping enligt dom den 23 september 1996 (mål nr 2744-1996) godtagit motsvarande beslut av fullmäktige för år 1996. Enligt landstinget innebar beslutet för år 1997 inte någon ändring i sak. Länsrätten avslog överklagandet genom dom den 25 februari 1997. Sedan Mikael J. överklagat domen beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd. - Mikael J. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. -Regeringsrätten (2000-02-02, Björne, Holstad, Rundqvist, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. För de mål det är särskilt föreskrivet krävs, enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Sådant tillstånd meddelas, enligt andra stycket, om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Av 10 kap. 13 § andra stycket kommunallagen framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut i mål om laglighetsprövning. - Mot bakgrund av de överväganden som redovisas i Regeringsrättens dom denna dag i mål nr 6414-1996 avseende Landstingsfullmäktiges i Örebro läns landsting beslut såvitt gäller partistöd för år 1996 förekommer anledning till ändring i länsrättens nu överklagade dom avseende partistöd för år 1997. Mikael J. bör därför erhålla prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hans överklagande av länsrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av Mikael J:s överklagande av Länsrättens i Örebro län dom den 25 februari 1997. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2000-01-25, Karlsson)

*REGI

*INST