RÅ 2000 not 155

Utbetalning av pensionsförsäkrings värde från livförsäkringsbolag till fondförsäkringsbolag eller till individuellt pensionssparande i bank skulle föranleda beskattning av försäkringstagaren såsom för återköp (förhandsbesked)

Not 155. Överklagande av Anders N. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Anders N. ställde i en ansökan om förhandsbesked två frågor rörande beskattningskonsekvenserna av att värdet av en av honom tecknad pensionsförsäkring överfördes till annan form av pensionssparande. -Skatterättsnämnden (1998-12-10, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz): Förhandsbesked. En utbetalning av pensionsförsäkringens värde från Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag (livbolaget) till Handelsbanken Liv fondförsäkringsaktiebolag (fondbolaget) eller till individuellt pensionssparande i Handelsbanken medför beskattning av Anders N. såsom för återköp enligt 32 § 1 mom. tredje stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL. - Motivering. Anders N. har tecknat en pensionsförsäkring i livbolaget. Försäkringens tekniska återköpsvärde är idag 121 923 kr. - Ansökan om förhandsbesked synes avse om värdet av pensionsförsäkringen utan återköp kan överföras från livbolaget till fondbolaget eller till ett individuellt pensionssparande i Handelsbanken enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. - Överföringarna enligt ansökningen innefattar sådanadispositioner som enligt nämndens mening måste ske genom återköp. - Nämnden angav att beskedet avsåg taxeringsåren 1999-2001. - Anders N. överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att inte någon av de ifrågavarande åtgärderna i skattehänseende skulle betraktas som återköp i kombination med premiebetalning på ny försäkring respektive insättning på nytt pensionssparkonto. Han anförde bl.a. följande till stöd för sin talan. Skatterättsnämnden hade anlagt ett mycket formellt betraktelsesätt på innehållet i berörda delar av 31 § KL. Återköpsbegränsningarna i denna lag torde vara motiverade av den långsiktighet som låg i ett pensionssparande. Det skulle alltså inte vara möjligt att betala ut ett pensionskapital för försäkringstagarens fria disposition. Däremot skulle återköpsreglernas syfte knappast äventyras av en omplacering av pensionskapitalet till annan försäkringsgivare eller pensionssparinstitut, vilket möjligheten att byta pensionssparinstitut var ett uttryck för. Därför borde man i skattehänseende närmast betrakta omplaceringen av pensionskapitalet som en ändring av avtalet. Även om byte till eller från individuellt pensionssparande inte kunde ses som en ändring av ett försäkringsavtal saknades det sakliga skäl för att skattereglerna skulle förhindra en sådan åtgärd. I detta fall liksom för den rena försäkringssituationen borde det räcka med att det säkerställdes att medlen fördes från det ena institutet till det andra utan att bli åtkomliga för försäkringstagaren. Vid sådant förhållande saknades grund för att inkomstbeskatta denne. - Riksskatteverket (RSV) bestred bifall till överklagandet och anförde följande. Anders N. syntes hävda att begreppet återköp i punkt 1 av anvisningarna till 31 § KL skulle ha en annan innebörd än vad som gällde i försäkringsteknisk mening. Enligt tolfte stycket i denna anvisningspunkt skulle pensionsförsäkringsavtal bl.a. innehålla det försäkringsvillkoret att försäkringen inte fick återköpas i andra fall än som angavs i anvisningspunkten. Med återköp avsågs här att ett livförsäkringsavtal avslutades i förtid på så sätt att försäkringsgivaren återköpte försäkringen, med tillämpning av de för försäkringen i fråga gällande grunderna. KL innehåller inte någon egen definition av återköp. Den kapitalöverföring som Anders N. avsåg innebar enligt RSV:s mening att en pensionsförsäkring återköptes och att ett nytt sådant försäkringsavtal alternativt ett pensionssparavtal tecknades. - Regeringsrätten (2000-10-19, Baekkevold, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Anders N:s ansökan gäller om han utan föregående dispensprövning och utan skattekonsekvenser kan överföra medel som han har i en pensionsförsäkring i ett livförsäkringsbolag till en motsvarande försäkring i ett fondförsäkringsbolag (fråga 1) eller till ett individuellt pensionssparande (fråga 2). - Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Sedan Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked har nya bestämmelser om överföring av värdet av en pensionsförsäkring till en ny pensionsförsäkring införts i punkt 1 av anvisningarna till 31 § KL. De nya bestämmelserna skall tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering. Förhandsbeskedet bör därför såvitt gäller fråga 1 begränsas till att avse taxeringsåren 1999 och 2000. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked med den begränsningen att det, såvitt avser fråga 1, gäller endast för taxeringsåren 1999 och 2000. (fd I 2000-09-19, Bengtsson)

*REGI

*INST