RÅ 2000 not 157

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fastighetsägare ansågs inte ha rätt att överklaga ett kammarrättsbeslut genom vilket ett föreläggande att ta bort en inhägnad m.m. på en grannfastighet hade upphävts

Not 157. Överklagande av Aina A. och Beiron A. ang. föreläggande enligt naturvårdslagen (1964:822). - Sedan Aina A. och Beiron A. i skrivelse till Länsstyrelsen i Värmlands län anmält att ett ca 1200 m2 stort område, beläget delvis inom fastigheten Rudsberg 4:1 i Kristinehamns kommun, hade inhägnats beslutade länsstyrelsen den 13 december 1995 med stöd av 39 § naturvårdslagen att vid vite av 20 000 kr förelägga Bo N. att ta bort ett fritidshus samt nämnda inhägnad från fastigheten. Kammarrätten i Göteborg upphävde efter överklagande av Bo N. länsstyrelsens beslut genom dom den 15 maj 1998. - Aina A. och Beiron A., som ägde grannfastigheten Rudsberg 7:10, yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas. - Regeringsrätten (2000-10-20, Swartling, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av lagstiftning och praxis rörande rätten att överklaga beslut enligt naturvårdslagen framgår sammanfattningsvis följande. Naturvårdsverket har såsom företrädare för allmänna intressen rätt att överklaga. Anmälare i ärenden enligt lagen har normalt inte rätt att överklaga beslut som fattas med anledning av anmälan. Inte heller ägare av grannfastighet har i denna egenskap rätt att föra talan mot beslut enligt lagen. Den som äger en fastighet som direkt berörs av ett sådant beslut eller innehar nyttjanderätt eller annan särskild rätt till den berörda fastigheten har rätt att överklaga beslutet om det negativt påverkar hans rättsställning, exempelvis genom att det inskränker möjligheterna att nyttja den egna fastigheten eller rättigheten. - I förevarande mål har inte anförts omständigheter som visar att det överklagade avgörandet har sådana verkningar för Aina A. och Beiron A. eller i övrigt berör deras intressen på ett sådant sätt att de har rätt att föra talan mot kammarrättens dom. Överklagandet kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2000-10-10, Green)

*REGI

*INST