RÅ 2000 not 161

Kammarrätten hade beaktat andra omständigheter än sådana som klaganden hänvisat till (återförvisning)

Not 161. Överklagande av Borås kommun ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). - Kommunfullmäktige i Borås kommun beslutade enligt protokoll vid sammanträde den 18 april 1996 att en interpellation från Sture K. till Solveig K. om gatubyggnadskostnader i Frufällan inte fick ställas. Enligt protokollet hade ordföranden dessförinnan tillkännagett att han ansåg att interpellationen inte skulle få ställas då Sture K. var jävig. Sture K. och Bo Göran C. överklagade beslutet och anförde att jäv inte kunde förekomma vid interpellationer. Länsrätten i Älvsborgs län biföll överklagandet och upphävde kommunfullmäktiges beslut genom dom den 26 september 1996. Enligt länsrätten stred fullmäktiges beslut - att på grund av jäv vägra Sture K. att ställa interpellationen - mot lag. - Kommunen överklagade tillKammarrätten i Göteborg (1997-01-28, Edlund, Nilsson, Almqvist) som avslog kommunens överklagande med följande motivering: Bo Göran C. har i länsrätten yrkat att "beslutet av kommunfullmäktiges ordförande i Borås 1996-04-18 att interpellation rörande redovisning av gatubyggnadskostnader i Frufällan ej får ställas" undanröjs. Han har till stöd för sin talan anfört bl.a. att ordföranden beslutat att interpellanten var jävig i ärendet och att det därför inte kunde tas upp till behandling, att ordföranden hann "klubba" detta innan någon hann yrka på votering och att interpellationsinstitutionen inte får manipuleras på det sätt som ordföranden i Borås kommunfullmäktige gjort i ärendet. - Sture K. har i länsrätten uppgett att ordföranden vid kommunfullmäktiges möte den 18 april 1996, § 57, beslutat att Sture K. var jävig och ej fick ställa sin interpellation och får anses ha yrkat att beslutet undanröjs. - Man har i länsrätten uppfattat överklagandena som besvär över Borås kommunfullmäktiges beslut den 18 april 1996, § 57, att interpellationen inte fick ställas. Kammarrätten delar uppfattningen att det är detta beslut som skall anses överklagat. Av kommunfullmäktiges protokoll avseende ifrågavarande paragraf framgår att ordföranden, innan beslutet fattades av fullmäktige, tillkännagett att han ansåg att interpellationen inte skulle få ställas då interpellanten var jävig. - Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen beslutar fullmäktige utan föregående överläggning om interpellation får ställas. I förevarande ärende kan kommunfullmäktige enligt kammarrättens uppfattning inte sägas ha fattat sitt beslut utan sådan överläggning i och med ordförandens tillkännagivande av sin uppfattning. Beslutet har därför inte tillkommit i laga ordning. Det har till följd härav varit riktigt av länsrätten att undanröja beslutet. Vad Borås konmun anfört i kammarrätten föranleder inte annan bedömning. - Kommunen överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten, med upphävande av kammarrättens dom, skulle avslå Bo Göran C:s och Sture K:s överklaganden av fullmäktigebeslutet. Kommunen anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Såvitt framgick av länsrättens dom hade länsrätten avgjort målet utan särskilda ledamöter och hade därför varit förhindrad att pröva huruvida fullmäktiges beslut stred mot lag. Kammarrätten hade i sin dom angett att det i strid med reglerna i 5 kap. 51 § kommunallagen förekommit överläggning innan fullmäktige beslutade om att interpellationen inte skulle få ställas och ansett att fullmäktiges beslut på den grunden skulle upphävas. Det som kammarrätten grundat sin dom på hade inte framförts av någon av de två klagandena och det fick därför inte ligga till grund för domstolens prövning. Jävsfrågan skulle enligt kommunens mening beaktas vid interpellationer. - Regeringsrätten (2000-10-27, Baekkevold, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 17 a § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att länsrätt vid behandling av mål enligt 10 kap.kommunallagen i regel skall bestå av en lagfaren ledamot och två särskilda ledamöter. Vid länsrättens avgörande av förevarande mål har enligt vad som framgår av handlingarna två särskilda ledamöter deltagit. Något fel i fråga om länsrättens domförhet har således inte förevarit. - Enligt 10 kap. 10 § kommunallagen får vid prövningen av ett överklagande inte beaktas andra omständigheter än sådana som klagandena har hänvisat till före klagotidens utgång. I förevarande fall har varken Bo Göran C. eller Sture K. vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut hänvisat till att beslutet var felaktigt på grund av att det skulle strida mot 5 kap. 51 § kommunallagen. Kammarrätten har därför inte haft rätt att lägga denna omständighet till grund för sin dom. Med hänsyn härtill bör kammarrättens dom upphävas och målet återförvisas till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och återförvisar målet till kammarrätten för ny prövning. (fd I 2000-10-04, Fredriksson)

*REGI

*INST