RÅ 2000 not 174

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadelivränta då vägledande avgöranden saknades i fråga om den situation som var aktuell i målet

Not 174. Överklagande av Ingemar J. i mål om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring m.m. - Norrbottens läns allmänna försäkringskassa godkände den 27 september 1989 Ingemar J:s besvär i bl.a. bröst, rygg, nacke och axlar som arbetsskada med visandedag den 14 december 1987. Vid skadetillfället arbetade Ingemar J. som busschaufför. I beslut den 10 mars 1994 fann försäkringskassan att Ingemar J. inte hade rätt till livränta på grund av arbetsskadan. Försäkringskassan hänvisade till Försäkringsöverdomstolens dom i rättsfallet FÖD 1989:21 och motiverade beslutet bl.a. med att Ingemar J. då skadan inträffade arbetade deltid, 75 procent, för vård av barn och att han vid beslutstillfället hade anställning som vaktmästare med högre inkomst än den inkomst han skulle ha haft av deltidsarbetet. Ingemar J. överklagade beslutet hos Länsrätten i Norrbottens län och yrkade att han skulle tillerkännas livränta beräknad utifrån den inkomst han skulle ha haft om han kunnat arbeta kvar som chaufför på heltid. Länsrätten fann i dom den 13 september 1996 inte skäl att göra annan bedömning än den som försäkringskassan gjort och avslog överklagandet. Ingemar J. överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som i det nu överklagade avgörandet beslöt att inte meddela prövningstillstånd. - I överklagande till Regeringsrätten yrkade Ingemar J. att kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd skulle undanröjas med hänvisning till att underinstansernas beslut var felaktiga. - Riksförsäkringsverket ansåg att det överklagade beslutet borde upphävas och att Ingemar J. borde meddelas prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Verket anförde att målet gällde en försäkrad som redan vid skadetillfället hade en heltidsanställning och att omständigheterna därför skiljde sig från de omständigheter som förelåg i Försäkringsöverdomstolens avgörande FÖD 1989:21. Verket ansåg att det var oklart om rätt till livränta föreligger i en situation som den aktuella och att det därför var av vikt för ledning av rättstillämpningen att Ingemar J:s överklagande av länsrättens dom prövades i kammarrätten. -Regeringsrätten (2000-11-17, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätten i de fall det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas enligt andra stycket bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Frågan i målet gäller om en försäkrad, som då en arbetsskada inträffade hade en anställning på heltid men arbetade deltid för vård av barn, är berättigad till arbetsskadelivränta då han vid en senare tidpunkt fått heltidsarbete med en beräknad årslön som överstiger hans årsinkomst av deltidsarbetet men understiger årsinkomsten av heltidsarbete i anställningen före skadan. Det finns inga vägledande avgöranden rörande rätten till livränta i förevarande situation. Med hänsyn härtill har det funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd med anledning av Ingemar J:s överklagande av länsrättens dom. Kammarrättens beslut skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Ingemar J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrättens i Norrbottens län dom den 13 september 1996 i mål nr Ö680-94. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2000-10-19, Bohlin)

*REGI

*INST