RÅ 2000 not 19

Regeringens beslut ang. bygglov avvaktades innan ansökan gjordes om rättsprövning av beslut i fråga om strandskyddsdispens (avslag)

Not 19. Ansökan av Rune L. om rättsprövning av beslut ang. strandskyddsdispens och ansökan om återställande av försutten tid för att göra en sådan ansökan. - Genom beslut den 8 juni 1995 undanröjde Länsstyrelsen i Jönköpings län ett beslut den 7 december 1994 av Byggnadsnämnden i Gislaveds kommun genom vilket nämnden beviljat strandskyddsdispens och bygglov för småbåtshamn, uthusbyggnad och wc- byggnad på fastigheten Skinnebo 1:7. Sedan fastighetens ägare Rune L. överklagat länsstyrelsens beslut avslog regeringen överklagandet genom beslut den 17 juni 1998 i vad det avsåg strandskyddsdispens (Miljödepartementet) och genom beslut den 26 november 1998 i vad det avsåg bygglov (Inrikesdepartementet). - Rune L. ansökte i en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 26 februari 1999 om rättsprövning av regeringens beslut den 17 juni 1998. Han yrkade att Regeringsrätten, med upphävande av beslutet, skulle bevilja honom strandskyddsdispens i enlighet med Gislaveds kommuns beslut. I andra hand yrkade han att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till regeringen för ny handläggning. - Rune L. anförde till stöd för sin talan bl.a. att regeringen inte beaktat att det allmänna intresse som kan skadas får ses som ringa i förhållande till hans intresse av att kunna utnyttja sin fastighet för de aktuella åtgärderna. I fråga om tidsfristen för ansökan om rättsprövning anförde han att han med hänsyn till sambandet mellan frågorna om strandskyddsdispens och bygglov fick anses ha gjort rätt när han avvaktat med att ansöka om rättsprövning avseende beslutet om strandskyddsdispens till dess regeringen fattat beslut i bygglovsfrågan. -Regeringsrätten (2000-02-03, Werner, Swartling, Lindstam, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår, såvitt nu är av intresse, att en ansökan om rättsprövning av ett regeringsbeslut skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. - Regeringen meddelade det klandrade beslutet den 17 juni 1998. Ansökan om rättsprövning kom in till Regeringsrätten den 26 februari 1999 och således efter utgången av den tid som anges i nämnda lagrum. Den kan därför tas upp till prövning endast om den försuttna tiden återställs. - Rune L:s ansökan får anses innefatta också en begäran om återställande av försutten tid. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd återställas, om tiden försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad Rune L. anfört utgör emellertid inte skäl att återställa den försuttna tiden varför ansökningen om återställande av försutten tid skall avslås. - Mot bakgrund av vad som anförts kan Rune L:s ansökan om rättsprövning inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2000-01-11, Landelius)

*REGI

*INST