RÅ 2000 not 200

Förutsättningarna för förenklad delgivning förelåg inte / Avvisande av talan (bifall när förutsättningar för förenklad delgivning inte förelåg)

Not 200. Överklagande av Magnus B. ang. avvisande av talan. - Individ- och familjenämnden i Västerås kommun avslog den 7 juli 1998 en ansökan av Magnus B. om försörjningsstöd enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620) till den del ansökningen avsåg bistånd till boendekostnad. Magnus B. överklagade beslutet men Länsrätten i Västmanlands län avslog överklagandet genom dom den 2 oktober 1998. - Magnus B. överklagade. Enligt beslut i protokoll den 5 november 1998 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd. Magnus B. överklagade detta beslut men kammarrätten avvisade genom beslut den 15 januari 1999 överklagandet såsom för sent inkommet. Magnus B. överklagade avvisningsbeslutet. -Kammarrätten i Stockholm (1999-04-01) avvisade även detta överklagande såsom för sent inkommet. - Magnus B. överklagade i rätt tid kammarrättens beslut den 1 april 1999. Han ifrågasatte om det varit korrekt att, såsom kammarrätten gjort, använda förenklad delgivning och uppgav att han haft svårigheter att ta del av post som kommit till hemadressen eftersom han sedan augusti 1998 fullgjort militärtjänst på Gotland och dessutom bytt bostad i januari 1999. - Regeringsrätten (2000-12-14, Swartling, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har i målet använt förenklad delgivning. Enligt 3 a § första stycket delgivningslagen (1970:428) får förenklad delgivning med den som är part användas under förutsättning att det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna. - Med hänsyn till vad Magnus B. har uppgett i Regeringsrätten och till de upplysningar som han i underinstanserna lämnat om sin militärtjänstgöring, sina bostadsförhållanden och omständigheterna kring hans familjs flyttning från den förutvarande familjebostaden finner Regeringsrätten att det inte har varit lämpligt att i målet hos kammarrätten använda förenklad delgivning och att denna delgivningsform därför inte skall godtas. Handlingarna visar inte att Magnus B. faktiskt fått del av kammarättens beslut i protokollet den 5 november 1998 och kammarrättens avvisningsbeslut den 15 januari 1999 vid sådana tidpunkter att hans överklaganden av dessa beslut skall anses ha kommit in för sent. Vid nu angivna förhållanden skall kammarrättens båda avvisningsbeslut upphävas. - Kammarrätten har i sak vägrat prövningstillstånd i målet om bistånd. För att detta beslut skall kunna överprövas fordras att Magnus B. har prövningstillstånd i Regeringsrätten. Skäl för att meddela sådant tillstånd föreligger emellertid inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut av den 15 januari 1999 och den 1 april 1999. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd för prövning av kammarrättens beslut i protokoll den 5 november 1998 att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätten. Det beslutet står alltså fast. (fd II 2000-12-05, Hedin)

*REGI

*INST