RÅ 2000 not 22

Ansökan av Lillemor Ö. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län avslog genom dom den 3 oktober 1996 Lillemor Ö:s överklagande av Göteborgs allmänna försäkringskassas beslut den 6 februari 1996 angående rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lillemor Ö. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 5 november 1997 inte meddelade prövningstillstånd. I skrivelser, som kom in till kammarrätten den 20 januari 1998, överklagade Lillemor Ö. beslutet att inte meddela prövningstillstånd samt ansökte om återställande av försutten tid. Kammarrätten avvisade i beslut den 29 januari 1998 Lillemor Ö:s överklagande såsom för sent inkommet. Hon fick samtidigt besked om att alla handlingar i målet sänts över till Regeringsrätten för prövning av frågan om återställande av försutten tid

Kammarrätten i Göteborg

Not 22. Ansökan av Lillemor Ö. om återställande av försutten tid. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län avslog genom dom den 3 oktober 1996 Lillemor Ö:s överklagande av Göteborgs allmänna försäkringskassas beslut den 6 februari 1996 angående rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lillemor Ö. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 5 november 1997 inte meddelade prövningstillstånd. I skrivelser, som kom in till kammarrätten den 20 januari 1998, överklagade Lillemor Ö. beslutet att inte meddela prövningstillstånd samt ansökte om återställande av försutten tid. Kammarrätten avvisade i beslut den 29 januari 1998 Lillemor Ö:s överklagande såsom för sent inkommet. Hon fick samtidigt besked om att alla handlingar i målet sänts över till Regeringsrätten för prövning av frågan om återställande av försutten tid. - Till stöd för sin ansökan om återställande av försutten tid anförde Lillemor Ö. bl.a. följande. Hon trodde att besvärstiden löpte ut två månader efter den dag då hon fick del av kammarrättens beslut, dvs. när hon fick brev från sitt ombud den 19 november 1997. Hon misstog sig dessutom på datum och trodde att advokaten fått del av beslutet den 18 november 1997 i stället för den 13 november 1997. -Regeringsrätten (2000-02-07, von Bahr, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Lillemor Ö. har inte anfört några omständigheter som utgör giltig ursäkt för att hon överklagat för sent. Hennes ansökning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-02-01, Nielsen)

*REGI

*INST