RÅ 2000 not 24

Skattskyldighet för utdelning på aktierna förelåg därför inte / Aktier ansågs inte utgöra omsättningstillgångar hos ett aktiebolag / Skattskyldighet för utdelning på aktierna förelåg därför inte (förhandsbesked)

Not 24. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked begärde X AB att få klarlagt om bolaget var skattskyldigt för utdelning som bolaget skulle erhålla från två helägda dotterbolag, nämligen Y AB och det norska Z AS. Vidare begärde Y AB besked huruvida detta bolag var skattskyldigt för utdelning från ett helägt norskt dotterbolag. -Skatterättsnämnden (1998-11-16, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Vid en prövning enligt 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, av om sökandebolagen skall anses frikallade från skattskyldighet för utdelningar på aktierna i fråga skall dessa inte anses utgöra omsättningstillgångar. - Motivering. - X AB bedriver enligt förutsättningarna handel med fastigheter. X AB äger bl.a. samtliga aktier i Y AB och i det norska bolaget Z AS. Dessa bolag bedriver inte någon verksamhet och kan betraktas som s.k. holdingföretag (någon uthyrningsverksamhet har ännu inte påbörjats i Y AB). Holdingföretagen äger i sin tur direkt eller indirekt aktier/andelar i norska bolag som förvaltar egna hotellfastigheter. Avsikten är att hotellfastigheterna, alternativt aktierna/andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen, skall avyttras och att uppkommande vinster skall tillföras X AB genom utdelningar. Med frågorna vill sökandebolagen få klarlagt om utdelningarna blir skattefria. - Enligt 7 § 8 mom. tredje stycket SIL är bl.a. aktiebolag frikallade från skattskyldighet för utdelning på näringsbetingade aktier under förutsättning att aktierna inte utgör omsättningstillgångar. I ärendet gäller det att ta ställning till om aktierna i utdelande bolag kan betraktas som omsättningstillgångar. - X AB, men inte Y AB, bedriver sådan verksamhet som bestämmelserna i punkt 4 femte stycket av anvisningarna till 21 § kommunalskattelagen (1928:370) gäller för. Enligt dessa bestämmelser skall i vissa fall aktie i fastighetsförvaltande företag anses utgöra omsättningstillgång såvida någon av företagets fastigheter skulle ha utgjort omsättningstillgång i - såvitt här är aktuellt - handel med fastigheter om fastigheten hade innehafts av den skattskyldige. Holdingföretagen äger inte och har inte heller ägt några egna fastigheter. Bestämmelserna är därför inte direkt tillämpliga i fråga om aktierna i dessa bolag. Den omständigheten att holdingföretagen i sin tur har fastighetsförvaltande dotterbolag utgör inte grund för att betrakta holdingföretagen som fastighetsförvaltande företag. - Nämndens slutsats är mot denna bakgrund att utdelningarna sker på aktier som inte utgör omsättningstillgångar. Om även övriga förutsättningar är uppfyllda blir därmed utdelningarna enligt frågorna skattefria för sökandebolagen. - Riksskatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att utdelningar som X AB och Y AB mottog från dotterbolag i Norge inte var undantagna från skatteplikt enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket jämfört med tredje stycket SIL eftersom bolagens aktieinnehav var att anse som omsättningstillgångar. - Regeringsrätten (2000-02-10, Werner, Lindstam, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning i överklagad del. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt det överklagats. (fd II 2000-01-25, Persson)

*REGI

*INST