RÅ 2000 not 28

Beteckningen EUROTICKET ansågs beskrivande och det ansågs inte visat att beteckningen förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga

Not 28. Överklagande av Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden (SAS) ang. registrering av varumärke. - SAS ansökte om registrering av ett varumärke bestående av orden SAS EUROTICKET för samtliga tjänster i klass 39 och hotell- och restaurangrörelse, dataprogrammering m.m. i klass 42. -Patent- och registreringsverket (1996-02-22) avslog ansökningen med följande motivering: I märket ingår ordet EUROTICKET. EURO- betyder i sammansättningar Europe, European. Det engelska ordet TICKET betyder biljett. Ordet EUROTICKET betyder alltså europabiljett, och anger därmed tjänsternas art och beskaffenhet och är ej särskiljande. Det ingivna materialet visar ej att märket förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. PRV har därför krävt att Ni genom en s.k. disclaimer avsäger Er ensamrätten till ordet EUROTICKET. Då Ni inte godtagit en dylik disclaimer har ansökan inte försatts i sådant skick att den kan registreras, utan den måste avslås. - SAS överklagade beslutet, varvid ansökan om registrering vidhölls i första hand i oförändrat skick och i andra hand med disclaimer för beteckningen EUROTICKET. - Patentbesvärsrätten (1997-12-17, Carlson, Bäckvall, Hammar) undanröjde det överklagade beslutet och återförvisade målet till Patentverket för erforderlig behandling på grundval av yrkandet i andra hand. - Som skäl anfördes: Beteckningen EUROTICKET är beskrivande för vissa av de tjänster som märket avser i klass 39. Inte heller utredningen i Patentbesvärsrätten visar att beteckningen EUROTICKET förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Yrkandet i första hand kan således inte vinna bifall. - Enligt vad utredningen visar föreligger emellertid inte något hinder mot registrering av märket med disclaimer för beteckningen EUROTICKET. Målet skall således återförvisas till Patentverket för erforderlig behandling på grundval av yrkandet i andra hand. - I Regeringsrätten vidhöll SAS yrkandet att varumärket skulle registreras utan disclaimer. Bolaget åberopade bl.a. en omfattande användning av varumärket i Sverige, Danmark, Finland och Norge sedan år 1992, att marknadsföringskostnaderna för varumärket under perioden 1992-1995 uppgick till 39 miljoner kronor, att 664 572 personer år 1995 köpte tjänster under varumärket samt att märket var registrerat i ett flertal EU-länder utan s.k. disclaimer. - Regeringsrätten (2000-02-18, Werner, Lindstam, Eliason, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som Patentbesvärsrätten funnit är beteckningen EUROTICKET beskrivande för vissa av de tjänster som märket avser i klass 39 och inte heller här åberopad utredning visar att beteckningen förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Det förhållandet att varumärket registrerats utan s.k. disclaimer i andra länder ändrar inte denna bedömning. Överklagandet kan därför inte vinna bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Patentbesvärsrättens dom. (fd II 2000-01-25, Nilsson)

*REGI

*INST