RÅ 2000 not 30

Beslut i ärende ang. rätt att ta del av allmän handling ansågs inte vara något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)

Not 30. Ansökan av Johan E. om rättsprövning av ett beslut ang. rätt att ta del av allmän handling m.m. -Regeringen (Justitiedepartementet, 1988-06-25) avslog överklagande av Johan E. över ett beslut av Länsstyrelsen i Skåne län (1988-04-02) ang. rätt att ta del av viss handling. - I ansökningen yrkade Johan E. att regeringens beslut skulle upphävas. Vidare hemställde han att Regeringsrätten skulle beställa kopior av en rapport utarbetad av den holländska polisen och daterad den 24 juli 1992 samt av andra angivna dokument. För den händelse Regeringsrätten inte redan på handlingar i målet kunde döma helt och fullt i hans favör hemställde han om muntlig förhandling. Vidare hemställde han att Regeringsrätten beviljade honom rättshjälp eftersom han saknade egna medel. - Regeringsrätten (2000-02-24, Werner, Lindstam, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - Regeringen har i det klandrade avgörandet avslagit Johan E:s överklagande av ett beslut av Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen hade i beslutet avslagit Johan E:s överklagande av Polismyndighetens i Skåne, polisområde Mellersta Skåne, beslut att inte på nytt ta upp ett ärende, där Johan E. begärt att få ut en viss handling som inte förvarades hos polismyndigheten. - Det ärende som regeringen avgjort genom det aktuella beslutet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen (jfr RÅ 1990 ref. 87). Rättsprövning kan därför inte komma i fråga. Vid denna utgång föranleder Johan E:s övriga yrkanden inte någon åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-02-08, Liljeros)

*REGI

*INST