RÅ 2000 not 42

Beslut av inskrivningsmyndighet ansågs inte kunna bli föremål för rättsprövning (avvisning)

Not 42. Ansökan av Ulf W.-B. om rättsprövning av beslut av inskrivningsmyndighet. - Ulf W.-B. ansökte om rättsprövning av beslut under år 1991 av inskrivningsmyndigheten i Lindesberg. Såvitt framgick av ansökningen innebar beslutet att Ulf W.-B. och hans hustru i egenskap av skattskyldiga krävts på stämpelskatt enligt 27 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. -Regeringsrätten (2000-03-15, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § första och andra styckena lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning kan gälla endast sådana beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet som annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning. Enligt 38 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får den som är skattskyldig överklaga inskrivningsmyndighetens beslut enligt lagen hos hovrätten. Redan av detta skäl kan rättsprövning av det klandrade beslutet inte komma i fråga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-02-22, Hammarberg)

*REGI

*INST