RÅ 2000 not 43

Beslut att inte vidta åtgärd med anledning av framställning om ny gränsdragning mellan kommuner ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)

Not 43. Ansökan av Stiftelsen Stolta Stad om rättsprövning av beslut med anledning av framställning om gränsdragning mellan två kommuner. - Stiftelsen yrkade i en skrivelse till regeringen den 17 september 1997 att kommungränsen mellan Stockholms kommun och Nacka kommun skulle ändras på däri angivet sätt och, i andra hand, att regeringen skulle bestämma att hela området mellan Danvikstull fram till Skurusundet skulle planeras i samråd mellan Stockholms kommun och Nacka kommun med redovisning till regeringen. - Stiftelsen angav som huvudsakligt skäl för sin framställning att gränsen hade en från miljösynpunkt helt felaktig sträckning eftersom Nacka kommun lät bebygga stränderna längs infarten till Stockholm. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-03-19): Regeringen finner inte skäl att överväga en ändring av kommungränsen mellan Stockholms kommun och Nacka kommun. Det finns inte heller några förutsättningar för regeringen att i ett fall som det aktuella bestämma att kommuner skall planera ett område i samråd, med redovisning till regeringen. Regeringen vidtar därför inre någon åtgärd med anledning av stiftelsens yrkanden. - Stiftelsen överklagade regeringens beslut och yrkade att framställningen skulle återförvisas till regeringen med inhämtande av skriftligt yttrande av länsstyrelsens planenhet, Riksantikvarieämbetet, Djurgårdsförvaltningen samt av Stockholms kommun och Nacka kommun. Stiftelsen Stolta Stad yrkade vidare att berörda kommuner skulle föreläggas att genomföra en samplanering av Stockholms inre vattenrum och angränsande stränder. Slutligen yrkades att gällande detaljplaner för Sicklaöns norra kust skulle upphävas. - Regeringsrätten (2000-03-16, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar skrivelsen från Stiftelsen Stolta Stad som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall kunna ske bl.a. att ansökan har gjorts av en enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens beslut i förevarande ärende innebär inte myndighetsutövning mot någon enskild. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Stiftelsen Stolta Stads yrkande om att gällande detaljplaner för Sicklaöns norra kust skall upphävas kan inte prövas av Regeringsrätten i detta mål. Yrkandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och yrkandet om att gällande detaljplaner för Sicklaöns norra kust skall upphävas. (fd II 2000-02-22, Green)

*REGI

*INST