RÅ 2000 not 44

Beslut att inte ingripa med planföreläggande (rättsprövning, avvisning) / Beslut att inte ingripa med planföreläggande ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)

Not 44. Ansökan av Stiftelsen Stolta Stad om rättsprövning av beslut ang. skrivelse om planföreläggande. - Stiftelsen begärde i skrivelse till regeringen den 4 februari 1999 att regeringen skulle förelägga Nacka kommun att ändra detaljplan för Saltsjöqvarn, del av Danviken och Sicklaön (Dp 95) i Nacka kommun. Som skäl härför åberopade stiftelsen bl.a. att det sedan planen antogs tillkommit nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid planläggningen. Stiftelsen hänvisade härvid bl.a. till att riksintresset “Stockholms sjöinfart” som berör området blivit preciserat genom ett “Kvalitetsprogram för Nackas norra kust”. Stiftelsen bifogade kvalitetsprogrammet (remissförslag daterat den 25 januari 1999) och angav att kommunen i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Sickla hänvisar till detta kvalitetsprogram. Enligt stiftelsen borde detaljplanen ändras så att riksintresset “Stockholms sjöinfart” fullt ut beaktades. -Regeringen (Miljödepartementet, 1999-05-27): Regeringen finner inte att det framkommit sådana skäl att regeringen med anledning av stiftelsens skrivelse bör förelägga kommunen att ändra den aktuella detaljplanen. Skrivelsen bör därför inte föranleda någon åtgärd från regeringens sida. - Stiftelsen överklagade regeringens beslut och anförde att beslutet att inte ingripa med ett planföreläggande innebär ett åsidosättande av riksintressets rättsliga ställning. - Regeringsrätten (2000-03-16, Werner, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar skrivelsen från Stiftelsen Stolta Stad som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall kunna ske bl.a. att ansökan har gjorts av en enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens beslut i förevarande ärende innebär inte myndighetsutövning mot någon enskild. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2000-02-22, Green)

*REGI

*INST