RÅ 2000 not 45

Misstag av ombud beträffande överklagandetidens utgång (avslag)

Kammarrätten

Not 45. Ansökan av Monica N.-J. om återställande av försutten tid i mål om förtidspension. - I skrift som inkom till Kammarrätten i Jönköping den 3 juni 1998 överklagade Monica N.-J. kammarrättens beslut i protokoll den 29 april 1998 att inte meddela prövningstillstånd i fråga om rättshjälp i mål om förtidspension. Kammarrätten beslutade att avvisa överklagandet med hänvisning till att det kommit in till kammarrätten för sent. - I Regeringsrätten ansökte Monica N.-J. om återställande av försutten tid och anförde som stöd för ansökningen bl.a. följande. Materialet hos hennes ombud i målet omfattar cirka 200 sidor, som förvaras i en pärm. Intill varandra satt två beslut i protokoll med samma datum från Kammarrätten i Jönköping. Besluten har olika besvärshänvisningar och ombudet har av misstag läst bakom fel protokoll och därvid utgått ifrån att besvärstiden i målet om rättshjälp var två månader i stället för tre veckor. -Regeringsrätten (2000-03-16, Werner, Nordborg, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Någon sådan omständighet har inte visats föreligga. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-03-14, Bohlin)

*REGI

*INST