RÅ 2000 not 5

Beslut om avstående från arv som tillfallit Allmänna arvsfonden ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen

Not 5. Ansökan av Ingemar K. om rättsprövning av ett beslut ang. avstående från arv. - Snis Hanna Olsson avled den 12 juli 1993. Hon efterlämnade Allmänna arvsfonden som arvinge och enda dödsbodelägare. Bouppteckningen efter henne registrerades vid Leksands tingsrätt den 14 september 1995, nr 256. Boets behållning uppgick enligt bouppteckningen till 714 799 kr. Bland tillgångarna ingick fast egendom och lösöre. - Ingemar K. ansökte att arvet efter Snis Hanna Olsson, helt eller delvis, skulle avstås till honom. -Kammarkollegiet (1996-06-20) föreslog i yttrande till Socialdepartementet att ansökningen skulle avslås. - Regeringen (Socialdepartementet, 1998-05-20) avslog Ingemar K:s ansökan. - Ingemar K. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas och att testamentet efter Snis Hanna Olsson skulle anses vara ett uttryck för hennes yttersta vilja, även om testamentet var behäftat med formfel och var klandrat. I andra hand yrkade Ingemar K. att Regeringsrätten beslutade att arvet efter Snis Hanna Olsson helt eller delvis skulle avstås till honom. - Regeringsrätten (2000-01-18, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): En förutsättning för att en ansökan om rättsprövning skall kunna prövas i sak är enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut att det klandrade avgörandet rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Beslut om avstående av arv som tillfallit Allmänna arvsfonden kan inte anses röra något förhållande som avses i sistnämnda lagrum. Ingemar K:s ansökan om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-12-14, Olsson)

*REGI

*INST