RÅ 2000 not 54

Återbäring av kollektivt överskott från försäkringsgivare ansågs inte påverka beräkningen av beskattningsunderlaget (förhandsbesked) / Särskild löneskatt på pensionskostnader (återbäring av kollektivt överskott från försäkringsgivare ansågs inte påverka beräkningen av beskattningsunderlaget)

Not 54. Överklagande av Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt (SPP) av ett förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader. - I en ansökan om förhandsbesked anförde SPP bl.a. följande. SPP och SPP Livförsäkring AB (SPP Liv) hade beslutat att låta en del av sitt kollektiva överskott återbäras till de företag som hade sina arbetstagare försäkrade i SPP respektive SPP Liv. Återbäringen skulle lämnas på så sätt att företagen fick möjlighet att använda s.k. företagsanknutna medel i huvudsak för att trygga pensionsutfästelser genom försäkring. De medel som allokerades till det enskilda företaget utgjorde fortfarande en del av försäkringsbolagets riskkapital. Allokerad återbäring skulle inte skuldföras separat utan återfinnas i balansräkningen bland återbäringsmedlen. De skulle också ingå i underlaget för beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. Enbart det faktum att medel allokerats till det enskilda företaget innebar inte att SPP eller SPP Liv gjort en bindande utfästelse. Allokeringen innebar en preliminär fördelning av medel som arbetsgivarföretagen kunde komma att få använda för vissa bestämda ändamål. Försäkringsföretaget hade rätt att återta allokerad återbäring, t.ex. om konsolideringsgraden skulle sjunka under en viss nivå. Först när återbäringen hade använts för avsett ändamål kunde den inte längre återtas. De avsedda ändamålen var i huvudsak ordinarie premiebetalning för ITP- respektive FTP-planens förmåner, slutbetalning av ålderspensioner, avtalspensionering och inlösen av utfästelse enligt FPG/PRI-systemet (dessutom kunde en begränsad årlig utbetalning ske). - SPP, som hade sina arbetstagare försäkrade hos SPP Liv, skulle i sin egenskap av arbetsgivare också få del av den kollektiva återbäringen och avsåg att under inkomståren 1999 och 2000 utnyttja de allokerade företagsanknutna medlen maximalt. Med anledning härav ställde SPP, förutom frågor som gällde inkomstbeskattning, också följande frågor rörande beräkningen av beskattningsunderlaget enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP):Fråga 2. SPP skulle komma att utnyttja allokerade företagsanknutna medel för att täcka vissa pensionskostnader. Fick årets pensionskostnad redovisas netto vid beräkning av underlaget för särskild löneskatt om de företagsanknutna medlen utnyttjades för att täcka a) ordinarie premiebetalningar för FTP-planens förmåner, b) slutbetalning av ålderspensioner respektive premier för avtalspensionering och c) FTPK - egenpension innebärande att den försäkrade/arbetstagaren kunde teckna försäkring i valfritt försäkringsföretag? - Fråga 5. Om Skatterättsnämnden skulle finna att årets pensionskostnad inte fick redovisas netto, önskades svar på frågan om SPP fick ta upp ett belopp motsvarande nuvärdet av allokerade företagsanknutna medel som en avgående post vid beräkningen av underlaget för särskild löneskatt. - Skatterättsnämnden (1999-11-03, Ersson, Wingren, Brydolf, Silfverberg och Svensson; Tollerz och Virin var skiljaktiga) yttrade beträffande frågorna 2 och 5: Förhandsbesked. - Återbäringen skall inte påverka beräkningen av SPP:s beskattningsunderlag enligt SLP. - Motivering. - Av 2 § SLP framgår vilka poster som skall ingå vid beräkningen av beskattningsunderlaget. Avgift för tjänstepensionsförsäkring skall ingå i beskattningsunderlaget. Återbäringen har inte ett sådant samband med kommande premiebetalningar att den kan gå i avräkning mot dessa. Inte heller kan jämförelse göras med sådan gottgörelse som utgår från pensionsstiftelser. Med hänsyn härtill finns inte något stöd för att reducera beskattningsunderlaget med hänsyn till återbäringen. - SPP överklagade och yrkade att i första hand fråga 2 och i andra hand fråga 5 skulle besvaras jakande. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2000-03-28, Swartling, Lindstam, Nordborg, Eliason, Schäder) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden i den del som överklagandet avsåg och fastställde i denna del nämndens beslut. (fd II 2000-03-07, Bengtsson)

*REGI

*INST