RÅ 2000 not 71

Ansökan av Reinhard H. om rättsprövning av beslut med anledning av skrivelser ang. lönediskriminering

Not 71. Ansökan av Reinhard H. om rättsprövning av beslut med anledning av skrivelser ang. lönediskriminering. - I ett beslut den 17 juni 1993 lämnade regeringen en skrivelse från Reinhard H. angående besvär över ett beslut i en lönefråga vid Lunds universitet utan åtgärd. - Reinhard H. begärde därefter i skrivelser att regeringen skulle ompröva sitt beslut och vidta erforderliga åtgärder mot bl.a. olaga lönediskriminering. -Regeringen (Utbildningsdepartementet, 19951012) lämnade skrivelserna utan åtgärd. - Reinhard H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol enligt artikel 234 (tidigare 177) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller ålägga regeringen att inhämta ett sådant avgörande. Han åberopade bl.a. att regeringens beslut stred mot gemenskapsrätten. - Regeringsrätten (2000-04-18, Werner, Swartling, Lindstam, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår, såvitt nu är av intresse, att en ansökan om rättsprövning av ett beslut skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. - Regeringen meddelade det klandrade beslutet den 12 oktober 1995. Reinhard H:s ansökan om rättsprövning kom in till Regeringsrätten den 7 juli 1999, dvs. efter utgången av den tid som anges i nämnda lagrum. Hans ansökan om rättsprövning skall därför redan på denna grund avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2000-04-05, I. Larsson)

*REGI

*INST