RÅ 2000 not 72

Beslut att inte sakpröva en framställning utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 72. Ansökan av Nils-Eric O. om rättsprövning av del av regeringsbeslut. - På uppdrag av Trygg-Hansa Försäkrings AB gjordes inom lantbruksenheten vid Länsstyrelsen i Kristianstads län som underlag för en trafikskadereglering en utredning och beräkning av nettointäkt från en fruktodling som tidigare varit i Nils-Eric O:s ägo. Utredningen, daterad 1996-03-01, redovisades till Trygg-Hansa den 4 mars 1996. - Nils-Eric O. framförde vid upprepade tillfällen kritik till länsstyrelsen mot att den åtog sig ett uppdrag från försäkringsbolaget att utföra den ekonomiska utredningen, att handläggaren var jävig, att myndigheten brutit mot sekretessbestämmelser samt framförde att utredningen innehöll ett stort anta felaktigheter. - Länsstyrelsen i Kristianstads län fann i en skrivelse den 3 juni 1996 ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av de påstådda felaktigheterna i den gjorda utredningen. - Nils-Eric O. har i en skrivelse den 1 januari 1997 "överklagat och begärt omprövning av" länsstyrelsens beslut den 3 juni 1996 och av utredningen den 1 mars 1996. - Länsstyrelsen i Skåne län redovisade i en skrivelse den 13 februari 1997 att den på nytt gått igenom handlingarna i ärendet men fann inte skäl att göra någon annan bedömning än vad som gjordes av länsstyrelsen i juni 1996. Efter ytterligare skriftväxling i ärendet angav landshövdingen i Skåne län i en skrivelse den 18 april 1997 att länsstyrelsen inte avsåg att göra ändringar i utredningen men att Nils-Eric O:s skrivelse skulle sändas över till Justitiekanslern och regeringen. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-11-13): Nils-Eric O:s talan avser inte något beslut som kan bli föremål för regeringens prövning i sak. Någon sådan prövning företas därför inte. En genomgång av handlingarna i ärendet ger dock vid handen att länsstyrelsens handläggning av saken kan ifrågasättas. Med hänsyn till vad som förevarit i ärendet förefaller det som direkt olämpligt att länsstyrelsen åtog sig att utföra en utredning av Nils-Eric O:s ekonomiska förhållanden för ett privat försäkringsbolags räkning. Denna fråga och vad som i övrigt förevarit behöver granskas närmare och regeringen lämnar därför över ärendet till Justitiekanslern för en sådan granskning. - Nils-Eric O. ansökte om rättprövning av regeringens beslut såvitt gäller följande del. "Nils-Eric O:s talan avser inte något beslut som kan bli föremål för regeringens prövning i sak. Någon sådan prövning företas därför inte." Han gör gällande att denna del är fullkomligt felaktig. - Regeringsrätten (2000-04-27, von Bahr, Rundqvist, Sandström, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Det klandrade avgörandet är inte ett sådant beslut som kan bli föremål för rättsprövning. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2000-03-22, Fredriksson)

*REGI

*INST