RÅ 2000 not 75

Ekonomisk förening medgavs inte avdrag för utdelning som lämnats i förhållande till emitterade insatser (förhandsbesked)

Not 75. Överklagande av Södra Skogsägarna ek. för. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Föreningen begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om föreningen hade rätt till avdrag för utdelning som lämnades i förhållande till insatser som emitterats enligt 10 kap. 2 a § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen). -Skatterättsnämnden (1999-05-11, Ersson, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Föreningen medges ej avdrag för utdelning som lämnas i förhållande till emitterade insatser. - Motivering. Enligt 2 § 8 mom. andra stycket första meningen lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) har kooperativ förening rätt till avdrag för utdelning som lämnas i förhållande till inbetalda insatser enligt föreningslagen. Med verkan från och med den 1 januari 1998 infördes i föreningslagen en möjlighet att föra över sådant belopp som enligt 10 kap. 2 § samma lag kan bli föremål för vinstutdelning till medlemsinsatserna genom insatsemission (10 kap. 2 a §). I föreningslagen infördes i samband härmed uttrycken "inbetalda och/eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser", se även 3 kap. 6 § första stycket 2 och 3, 4 kap. 1 § första stycket, 5 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 7 § andra stycket. - Föreningslagen skiljer med andra ord mellan inbetalda medlemsinsatser och genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. I samband med de angivna ändringarna i föreningslagen ändrades också 2 § 8 mom. första stycket SIL. Andra stycket i samma lagrum ändrades dock inte. Enligt ordalydelsen stadgas sålunda alltjämt däri om rätt till avdrag för utdelning som lämnas i förhållande till inbetalda insatser. - I prop. 1996/97:163 s. 27 anges beträffande insatsemission att "[m]edlemmen beskattas enligt generella bestämmelser först när beloppet i fråga betalas ut." Slutsatsen kan möjligen ifrågasättas, se prop. 1983/84:84 s. 168 och K.G.A. Sandström: Beskattningen vid aktieutdelning m.m., 1962, s. 333-336. Denna slutsats kan dock ha föranlett att andra stycket i 2 § 8 mom. SIL ej kom att ändras eftersom det skulle kunna anses strida mot systematiken i näraliggande skattelagstiftning att medge avdrag för utdelning på hos ägaren/medlemmen obeskattat kapital. - Den i 2 § 8 mom. andra stycket SIL använda lokutionen "inbetalda insatser enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar" ger mot bakgrund av den i föreningslagen genomgående använda systematiken inte utrymme för att däri inbegripa emitterade insatser. Avdrag kan enligt stadgandet sålunda medges endast för utdelning på av medlem inbetald insats. - Föreningen överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att Regeringsrätten förklarade att avdrag skulle medges för utdelning som lämnades i förhållande till emitterade insatser. Föreningen anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden gjorde antagandet att anledningen till att andra stycket i 2 § 8 mom. SIL inte kom att ändras var att det skulle anses strida mot systematiken i näraliggande skattelagstiftning att medge avdrag för utdelning på kapital som var obeskattat hos medlemmen. Detta antagande grundades på departementschefens uttalande i prop. 1996/97:163, s. 27, att medlemmen enligt generella bestämmelser beskattades först när insatsemitterat kapital betalas ut. Föreningen ifrågasätter att sådana tankegångar lett fram till att det aktuella lagrummet inte kommit att ändras. Det övergripande motivet att på vissa punkter ändra lagstiftningen hade varit att underlätta kapitalanskaffningen för föreningarna. Det skulle göras attraktivt för medlemmarna att genom insatsemission binda ytterligare kapital i föreningen. Spärrar togs bort för att avkastningen på medlemmarnas kapital skulle kunna bli marknadsmässig. Självklart gjordes här inte någon skillnad på inbetalt och insatsemitterat kapital. För såväl föreningen som medlemmarna sågs allt detta kapital som insatskapital som i olika avseenden skulle behandlas enhetligt. - Enligt föreningens mening kunde departementschefens uttalande om beskattningstidpunkten inte ifrågasättas. - Lika klart som det var hur medlemmen skulle beskattas var det, enligt föreningens uppfattning, att avsikten varit att föreningen skulle medges avdrag för all utdelning på insatskapitalet. Det var en grundprincip som det inte fanns något uttalande om att den nu skulle frångås. Vinsten hade ansetts tillräckligt beskattad genom medlemmens inkomstskatt och skattedelen i egenavgifterna alternativt särskild löneskatt. Denna princip kunde sägas ha kommit till ytterligare uttryck i prop. 1998/99:15 s. 152, där jämförelse gjordes mellan beskattning av enskild näringsverksamhet och verksamhet bedriven i aktiebolagsform. - Någon enhetlig linje som slog fast att insatskapitalet skall vara dels inbetalt, dels beskattat för att i skattehänseende kunna behandlas som ”fullvärdigt” insatskapital fanns inte. Ett exempel var den lagstiftning om fusion mellan ekonomiska föreningar som tillkom genom prop. 1992/93:131 och där det inte gjordes några ändringar i skattereglerna vad gällde nya medlemmars utdelning på insatskapital i den övertagande föreningen. - Regeringsrätten (2000-05-03, Swartling, Baekkevold, Lindstam, Nordborg, Eliason) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd II 2000-03-22, Ocklind)

*REGI

*INST